Atribúty sociálnych služieb

atribúty socialnych služiebAtribúty sociálnych služieb
Doc. PhDr. M. Oláh, PhD.
a Doc. JUDr. J. Roháč, CSc.

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca. Akcentuje sa tu o.i., že 1. januára 2009 nadobudol účinnosť Zákon o sociálnych službách, ktorým bol zrušený Zákon o sociálnej pomoci v znení ďalších početných zákonom prijatých NR SR a že nová právna úprava sociálnych služieb sa zaoberá zložitými právnymi vzťahmi pri poskytovaní sociálnych služieb. V tomto kontexte sú aj vymedzené sociálne služby z aspektu napr. nepriaznivej sociálnej situácie, účastníkov sociálnych služieb, druhov sociálnej služby, foriem sociálnej služby …

Druhá časť sa zaoberá financovaním sociálnych služieb platbou za poskytovanie sociálnych služieb a zmluvou o poskytovaní sociálnej služby. Neopomína sa ani pôsobnosť ministerstva a územnej samosprávy (obec, VÚC) pri poskytovaní sociálnych služieb. Autori približujú tiež komunitný rozvoj a komunitný plán v dimenziách poskytovania sociálnych služieb. Osobitnú pozornosť sústredili na kvalifikačné predpoklady a na ďalšie vzdelávanie v danej oblasti ako aj na akreditáciu, napr. vzdelávacích programov či akreditáciu na odbornú činnosť. Nevyhýbajú sa ani náročnému konaniu vo veciach sociálnych služieb a citlivej problematike spracovania osobných údajov, vrátane súhlasu dotknutej osoby. Do tretej časti práce autori implikovali konkrétne otázky týkajúce sa dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a problematike verifikačnej činnosti vo veciach sociálnych služieb. Tu o.i. upozorňujú na objektívnu potrebu hodnotenia podmienok kvality poskytovanej služby a na štandardné plnenie povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Súčasťou práce sú príklady, napr. o maximálnom počte prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, o podmienkach kvality poskytovanej služby …

Práca obsahuje bohatý prehľad prameňov, ktoré korešpondujú (priamo alebo nepriamo) s danou problematikou. Sú to zdroje legislatívne (vnútroštátne a medzinárodné) ako aj pramene autorov domácich i zahraničných. Aj podľa jedného z recenzentov, prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc., „ publikácia osvedčených autorov Michala Oláha a Jána Roháča, Atribúty sociálnych služieb (Čo treba vedieť o sociálnych službách), obsahuje v prehľadnej forme užitočnú študijnú pomôcku pre študentov sociálnej práce a môže byť užitočnou aj pre študentov iných sociálnych odborov, i pre ostatných záujemcov o problematiku sociálnych služieb …“

Mgr. Ivana Vojtašeková

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • I. Právne vzťahy pro poskytovaní sociálnych služieb
 • 1.1 Vymedzenie sociálnej služby
 • 1.2 Sociálne služby
 • 1.3 Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb
 • II. Financovanie sociálnych služieb
 • 2.1 Pôsobnosť ministerstva a územnej samosprávy
 • 2.2 Komunitný rozvoj a komunitný plán
 • 2.3 Kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie
 • 2.4 Akreditácia
 • 2.5 Konanie vo veciach sociálnych služieb
 • 2.6 Spracovanie osobných údajov
 • III. Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb a kontrola
 • 3.1 Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb
 • 3.2 Kontrolná činnosť sociálnych služieb
 • 3.3 Správne delikty a priestupky
 • 3.4 Hodnotenie podmienok kvality a povinnosti poskytovateľa
 • Záver
 • Literatúra
 • Prílohy č.1-5 zák. č. 448/2008 Z.z.

 

oddelovac

Autori: Doc. PhDr. M. Oláh, PhD. a Doc. JUDr. J. Roháč, CSc.
Recenzenti:
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
JUDr. Jana Vallová, PhD.
Tlač: BEKI Design s.r.o.
Vydavateľ:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Počet strán 132
ISBN 978-80-89271-88-7
EAN 9788089271887

Dohodnutá predajná cena 9,29 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

 

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…