Človek, práca, nezamestnanosť

clovek praca nezamestnanost

Človek – práca – nezamestnanosť
PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.

Otázky podstaty osobnosti človeka, jeho vzťahu k Bohu a blížnemu, jeho miesta  a poslania vo svete, sú základnými východiskami pri štúdiu sociálnej práce. Od nich sa odvíjajú otázky ľudských práv, práva človeka na prácu a na adekvátnu odmenu za vykonanú prácu, právo na vzdelanie, sebarealizáciu, ako aj na ochranu zdravia. Zároveň to všetko je úzko na vzťah človeka k vlastnej rodine, štátu a prírode.

Bez základného objasnenia a správneho pochopenia antropologických otázok je veľmi ťažko hovoriť o zdravých sociálnych podmienkach pre život človeka a budovať pravý odbor sociálnej práce i vykonávať samotnú prácu. Cirkev na základe Božieho zjavenia má možnosť i povinnosť vydávať pravé svedectvo sociálnej služby v spoločnosti, a to nielen ako potrebu núdznym, ale aj ako svedectvo duchovne zdravého života, ktorý bráni vzniku patologickým javom. Otázka príčin vzniku nezamestnanosti a jej neblahých následkov pre človeka rozhodne patrí medzi nich.

Vieme že Sociálna služba novozákonnej Cirkvi je taká stará ako samotná Cirkev. Vychádza z Christovho Evanjelia. Christos prišiel na svet nie preto, aby Jemu slúžil, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých (Mk 10,45 )

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Úvod
 • Kresťanský pohľad na hodnotu ľudskej osobnosti
 • Materiálne a duchovné dedičstvo človeka
 • Materiálne a duchovné hodnoty podľa Písma Svätého
 • Zodpovednosť za blížnych
 • Kresťanská služby núdznym
 • Milodar a blížny
 • Daň a blížny
 • Cirkev a sociálne a duchovné problémy človeka
 • Vklad Cirkvi pri riešení chudoby a nezamestnanosti
 • Práca a hodnoty
 • Nezamestnanosť ako súčasť nášho života
 • Psychologický dopad nezamestnanosti na človeka
 • Sociálne dôsledky nezamestnania
 • Rizikoví, znevýhodnení nezamestnaní
 • Sociálna práca s nezamestnanými
 • Služba Cirkvi pri prevencii problému nezamestnanosti
 • Sociálna a duchovná starostlivosť pravoslávnej Cirkvi o nezamestnaných
 • Cirkevná obec ako miesto realizácie sociálnej služby
 • Kresťanskí sociálno-charitatívni pracovníci a nezamestnanosť
 • Účasť Cirkvi pri poradenstve a vedení ľudí nachádzajúcich sa v zložitých životných situáciách
 • Nezamestnateľnosť
 • Osobnosť sprostredkovateľa zamestnania
 • Typológia nezamestnaných klientov, uchádzačov o zamestnanie
 • Spolupráca nazamestnaného klienta so sprostredkovateľom zamestnania
 • Nezamestnanosť a sociálna práca – vývojové trendy
 • Použitá literatúra

 

oddelovac

Autor:
PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
Mgr. Ján Husár, PhD.
Technický redaktor:
autori
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 156
ISBN 978-80-555-0163-5
EAN – 9788055501635

Dohodnutá predajná cena 8,29 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…