Drogová problematika učňovskej mládeže

drogová problematikaDROGOVÁ PROBLEMATIKA
UČŇOVSKEJ MLÁDEŽE
(vedomosti, postoje a skúsenosti)
Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.

Z POSUDKOV RECENZENTOV
Mnohorakosť výchovných problémov súčasnej doby vyniesla na povrch problém, ktorý bol ešte pred 10 rokmi „pod pokrývkou” tichého uvažovania a malého verejného publikovania. Ide o tzv. drogovú problematiku detí a mládeže. Tomuto spoločensky akútnemu problému sa venuje teoreticky i empiricky práca PhDr. Ľuby Končekovej, CSc.

Parafrázujúc známy filozofický citát môžeme povedať, že autorka si dala za cieľ problém nielen opisovať, vysvetľovať, ale svojou prácou chce daný stav riešiť i naprávať. Aktuálnosť práce vychádza najmä z poznania doterajších výskumov, ktoré opisujú, že o tzv. drogovej problematike sú často žiaci a študenti informovanejší než dospelí – napr. rodičia a učitelia. Preto by podľa autorky mali byť cieľovou skupinou čitateľov publikácie hlavne budúci a súčasní učitelia.

Predovšetkým túto cieľovú skupinu chce autorka informovať o súčasnom stave zistených javov a faktov, ale hlavne chce ich poučiť, ako tento neradostný stav naprávať. Autorkou presne vyformulovaný cieľový moment práce je cenný aj preto, že empiricky skúmanou vzorkou sú žiaci učňovských škôl. O týchto žiakoch panuje, žiaľ, známa téza, že sú to žiaci častejšie problémoví ako iní. Predpoklady a hypotézy, že drogová problematika sa ich bude dotýkať veľmi tesne, autorka ako psychologička, fundovane overovala.

Práca má jasne a logicky usporiadané triedenie. Na základe rozsiahlej literatúry sú veľmi podrobne, didakticky prehľadne a zrozumiteľne definované témotvorné pojmy, napr. pojmy droga, drogová závislosť, klasifikácia drog, vysvetlenie vzťahu drog a kriminality, liečba drogovej závislosti. Stručne sú opísané u nás i v zahraničí známe preventívne programy. Cenným je i to, že autorka učiteľov upozorňuje aj na faktory, ktoré môžu dobrú snahu prevencie pokaziť. Budúci čitateľ – učiteľ, rodič – je upozornený i na prípadnú dobre mienenú, ale nekvalifikovanú, zle orientovanú a realizovanú prevenciu. Svedkami takej sme neraz v škole, v televízii, v rozhlase či iných masmédiách.

Veľmi systematicky, pojmovo presne, štatisticky zreteľne a graficky prehľadne je spracovaná tzv. empirická časť práce. Odráža sa v nej skúsenosť autorky v psychologickom výskume, v zostavovaní výskumnej techniky dotazníka, dobrá predpríprava výskumnej metodiky i schopnosť objektívne interpretovať zistené fakty, prípadne pripustiť vzniknuté chyby.

PREDHOVOR
Nutnosť zaoberať sa drogovou problematikou na odbornej úrovni vyplýva zo súčasných trendov na Slovensku:
rozširuje sa sortiment drog
(v tom rámci rastie počet nelegálnych drog),
rastie počet ľudí užívajúcich drogy i drogovo závislých,
neklesá užívanie legálnych drog
(alkohol, tabakové cigarety, lieky),
klesá veková hranica prvého kontaktu s drogou
i vekový priemer užívateľov drog a drogovo závislých,
drogy už nie sú problémom iba veľkých miest,
ale postupne aj menších miest a vidieka,
postoje mnohých ľudí možno označiť za prodrogové,
a to nielen vo vzťahu k legálnym drogám, ale aj k marihuane.

Problematikou drog sa zaoberá množstvo odborníkov z rôznych vedných odborov. Obsahom teoretickej časti monografie preto nie sú len psychologické, resp. pedagogicko-psychologické aspekty drogovej problematiky, ale poskytuje pohľad na drogy aj z hľadiska iných vedných odborov (medicína, história, právo). Čitateľom to ušetrí čas a námahu, ktoré by museli vynaložiť pri zložitom prepracovávaní sa vedeckou literatúrou.

Vo svete i u nás sa uskutočnilo mnoho prieskumov a výskumov týkajúcich sa drogovej problematiky. Naše domáce výskumy sú zamerané zväčša na legálne drogy (alkohol a tabak) a väčšinu autorov zaujímajú hlavne skúsenosti s týmito drogami. Preto som sa rozhodla vo svojom empirickom výskume rozšíriť spektrum skúmaných drog aj o nelegálne drogy a rozšíriť záber aj o vedomosti, názory a postoje. Keďže s nelegálnymi drogami začína experimentovať pubescentná a adolescentná mládež, centrom môjho záujmu boli žiaci tohto veku.

Vyššie riziko siahnutia po droge u mladých ľudí vyplýva z ich tendencie k radikalizmu, z nízkej frustračnej tolerancie pri prvých životných neúspechoch, z citovej nezrelosti, z nižšej sebadisciplíny, z rebélie voči dospelým a z úsilia napodobňovať rovesníkov. Môj záujem sa sústredil na žiakov učňovských škôl, ktorí sú najohrozenejšou skupinou z hľadiska výskytu rôznych sociálnopatologických javov, teda aj z hľadiska užívania drog a z toho vyplývajúcich problémov.

Monografia je určená širokému okruhu čitateľov, hlavne však pedagogickým pracovníkom (učiteľom, vychovávateľom, majstrom odbornej prípravy) a študentom, ktorí sa na tieto profesie pripravujú.

Táto práca by iste nevznikla bez kvalitnej odbornej i metodologickej prípravy, ktorú mi počas môjho vysokoškolského štúdia a vedeckej prípravy poskytli o. i.:
prof. PhDr. Ján Hvozdík, DrSc; prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc;
PhDr. Emil Komárik, CSc; prof. Damián Kováč, DrSc.

Moje poďakovanie patrí aj prof. PhDr. Zuzane Stanislavovej, CSc,
a vedúcemu Katedry psychológie FHPV PU v Prešove doc. PhDr. Viliamovi Kubánimu, CSc,
ktorí ma motivovali a podporovali vo všetkých fázach vzniku tejto monografie.
Vdačím im hlavne za „naštartovanie” a za kritické pripomienky k obsahovej i formálnej stránke textu.

Osobitne ďakujem recenzentkám, doc. PhDr. Eve Schnitzerovej, CSc. a doc. PhDr. Marte Černotovej, CSc, za pohotové a inšpiratívne posudky rukopisu.
Pri záverečných úpravách publikácie som sa snažila v plnej miere rešpektovať ich cenné pripomienky.

ÚVOD
Teoretická časť monografie poskytuje čitateľovi prehľad o drogovej problematike. Predložili sme v nej základné informácie o drogách, o príčinách ich užívania, uviedli sme klasifikáciu drog a drogových závislostí, zmienili sme sa o legislatívnych otázkach v súvislosti s drogami, o liečbe drogových závislostí a o prevencii. Pri teoretickom spracovaní problematiky sme použili naše i zahraničné knižné i časopisecké zdroje uvedené v zozname literatúry. Záujemcom o hlbšie preniknutie do problematiky je určená bibliografia v prílohe, obsahujúca nepoužitú, ale relevantnú literatúru.

V empirickej časti monografia prináša výsledky výskumu uskutočneného v prešovských učňovských školách. Zaujímalo nás, čo žiaci týchto škôl vedia o drogovej problematike (ich vedomosti), aké majú skúsenosti s jednotlivými drogami, aké sú ich skúsenosti s prevenciou a aké sú ich postoje a názory na rôzne aspekty drogovej problematiky. Osobitne sme sa zamerali na žiakov, ktorí už experimentovali s marihuanou. Zaujímalo nás, či experimentovanie s marihuanou súvisí s príslušnosťou k pohlaviu, s úplnosťou resp. neúplnosťou rodiny, s trávením voľného času a s rozhovorom s rodičmi o drogách.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

Autor: Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.
Recenzenti: Doc. PhDr. Marta Černotová, PhD. a Doc. PhDr. Eva Schnitzerová, PhD.
ISBN 80 – 89235 – 01 – 8

 

 

Dohodnutá predajná cena 12,21 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

 

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

 

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…