Etika sociálnej práce

etika socialnej práceEtika sociálnej práce
doc. PhDr. Andrej Mátel, PhD. a kolektív

Publikácia je určená študentom sociálnej práce.

Prvé tri kapitoly sú propedeutickým uvedením do terminológie a histórie etiky. Ďalších osem kapitol je špecificky zameraných na vybrané témy etiky sociálnej práce: etické kódexy sociálnej práce, hodnoty v etickej práci, etická zodpovednosť voči sebe a profesii, etická zodpovednosť ku klientovi, etická zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti, ochrana osobných údajov a informovaný súhlas, úplatky a korupcia a etická dilema.

Posledná kapitola sa zaoberá etickými aspektmi výskumu v sociálnej práci. Z pedagogických dôvodov je základný text obohatený o niekoľko pomôcok, ktoré študentom môžu uľahčiť štúdium etiky sociálnej práce. Každá kapitola zahŕňa stručné uvedenie, kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku, zhrnutie, otázky a podnety na uvažovanie.

…  pokračovanie nájdete v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

1.ZÁKLADNÉ POJMY ETIKY
2.STRUČNÝ PREHĽAD VÝVOJA A TEÓRIE ETIKY
2.1 Etika starovekej gréckej filozofie
2.2 Novoveké teórie etiky
3.ETICKÉ ASPEKTY MONOTEISTICKÝCH NÁBOŽENSTIEV
3.1 Etika podľa Biblie
3.2 Židovská etika
3.3 Kresťanská etika
4.ETICKÉ KÓDEXY SOCIÁLNEJ PRÁCE
4.1 Medzinárodný etický kódex IFSW / IASSW (2004)
4.2 Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky (1997)
4.3 Etický kódex zariadenia sociálnych služieb
5.HODNOTY V SOCIÁLNEJ PRÁCI
5.1 Hodnotové orientácie
5.2 Typológia hodnôt v sociálnej práci
5.3 Kľúčové hodnoty sociálnej práce
6.ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SEBE A PROFESII
6.1 Zodpovednosť voči sebe
6.2 Vystupovanie a správanie sociálnych pracovníkov
6.3 Profesionálna odbornosť a kompetencia
6.4 Permanentné rozvíjanie znalostí a zručnosti, supervízia
6.5 Zodpovednosť voči školám sociálnej práce
6.6 Imidž a ochrana profesie
7.ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KLIENTOM
7.1 Prvoradosť záujmov klienta
7.2 Dôstojnosť, ľudské práva a antidiskriminácia
7.3 Sebaurčenie, spoluúčasť a zmocnenie
7.4 Profesionálne hranice, sexuálne a intímne vzťahy
7.5 Ponižujúci a chybný spôsob komunikácie
7.6 Platba za služby
7.7 Prerušenie a ukončenie služieb
8.ZODPOVEDNOSŤ VOČI KOLEGOM, PRACOVISKU A SPOLOČNOSTI
8.1 Etická zodpovednosť voči kolegom
8.2 Etická zodpovednosť voči pracovisku
8.3 Etická zodpovednosť voči spoločnosti
9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMOVANÝ SÚHLAS
10.ÚPLATKY A KORUPCIA
11.ETICKÁ DILEMA
12.SOCIOLOGICKÝ VÝSKUM A JEHO ETICKÉ ASPEKTY
12.1 Rozdelenie sociologických výskumov
12.2 Prípravná fáza výskumu a minimalizácia etických rizík
12.3 Realizácia sociologického výskumu
12.4 Hodnotenie metodologickej a etickej správnosti výskumu
12.5 Výskumné výsledky a ich publikovanie
SKRATKY
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

oddelovac

Autor: doc. PhDr. Andrej Mátel, PhD. a kolektív
Recenzenti:
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. MPH
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.
JUDr. Zdenko Mikulička, MPH
Jazyková úprava:
Mgr. Miroslav Bíroš
Vydavateľ:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Počet strán 183
ISBN 978-80-89271-85-6
EAN 9788089271856

 

Dohodnutá predajná cena 8,57 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovac

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…