Kapitoly o práve a etike

kapitoly o práve a etikeKapitoly o práve a etike
doc. JUDr. J. Roháč, CSc.
doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

Kapitoly tejto práce akceptujú požiadavky študentov sociálnej práce prezentované v rámci predmetov: Úvod do právnych disciplín (J: Roháč) a Etika v sociálnej práci (P. Dancák) v akademickom roku 2008-2009. Zámerom autorov je teda poskytnúť študentom základnú orientáciu v oblasti práva a etiky. V tomto kontexte nezastupiteľné miesto majú prednášky, semináre a individuálne štúdium v intenciách študijného programu ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča.

Autori brali do úvahy empíriu, že mnohí študenti začínajúci študovať odbor sociálnej práce na tomto ústave sa problematikou práva a etiky dosiaľ špeciálne nezaoberali, avšak ako budúci absolventi tohto odboru mali by si určité pojmy osvojiť, kreatívne ich interpretovať a aplikovať v praxi. Vychádzajúc z poslania práce nebolo účelné a ani dosť dobre možné dodržať systematiku a vnútorné členenie podľa teórie práva a etiky. Prácu môžu využiť tiež študenti iných študijných odborov, v ktorých sú predpísané aj požiadavky na ich adekvátnu orientáciu v práve a v etike.

Už z dejín rímskej spoločnosti a práva registrujeme, že Rimania hovorili: „kde je spoločnosť, tam je aj právo“. Tvrdili, že právo vyniká spomedzi normatívnych systémov tým, že za nimi stojí organizovaná verejná, štátna moc. Právo teda aj za pomoci iných normatívnych systémov integruje spoločnosť tým, že vyjadruje a chráni hodnoty spoločnosti, ktorých vznik a charakter determinuje história danej spoločnosti, jej mentalita, ciele a celý rad iných faktorov (vnútorných i vonkajších). Jednotlivci a spoločnosť pripisujú rozmanitým javom a procesom spoločenského, národného etnického, štátnopolitického, morálneho, náboženského i právneho života určitý význam a hodnotu.

Inými slovami, v celom historickom vývoji sa stretávame s tým, že všetky ľudské spoločnosti si vytvárajú určitý systém, sústavu hodnôt. Napríklad na začiatku bolo rešpektovanie spoločenských noriem otázkou prežitia (spoločnosť zo svojho stredu vylúčila neposlušných a nechala ich zahynúť). Postupne si vytvárala civilizovaný prostriedok presadzovania žiaduceho správania – právo. Ako základy prvok si ho uvedomoval napr. Aristoteles – považoval ho za charakteristickú črtu človeka, ktorý jediný zo živých tvorov je schopný odlíšiť dobro od zla a zobrať na seba zodpovednosť, neskôr v 13. storočí T. Akvinský uvádza dva znaky, pomocou ktorých môžeme poznať civilizáciu, právo a jazyk.

Rímske právo je teda považované za kultúrnu hodnotu prvoradého významu, nie je to iba súhrn akýchsi „mŕtvych poučiek“, v ktorých sa „pitvajú“ historici, ale je hodnotovým odkazom i pre súčasnú tvorbu práva v spoločnosti. Preto hlbšie poznanie rímskeho práva má význam aj pre lepšie pochopenie dnešného (pozitívneho) práva a práva EÚ (tzv. komunitárneho práva), jeho prameňov a jeho vývoja. Môžeme si tak ozrejmiť relevantné momenty vzniku štátu a práva (EÚ) a získať adekvátne argumenty pre funkcie pozitívneho práva v spoločnosti (regulatívnu, preventívnu, donucovaciu a verifikačno-kontrolnú).

Autori

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

 

OBSAH KNIHY:

Slovo autorov
I. PRÁVO AKO SYSTÉM VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRAVIDIEL V SPOLOČNOSTI
1.1 Predmet a systém vedy o práve
1.2 Závislosť práva na štátnej (verejnej) moci
1.2.1 Právna norma ako základný prvok právneho systému
Čo sa v teórii práva rozumie pod špecifickými znakmi právnej normy?
Aké je zloženie právnej normy?
Čo charakterizuje právnu silu právnej normy?
Ako sa kreuje právna norma, resp. právo?
1.3 Právne systémy
1.4 Právna axiológia (veda o hodnotách)
1.5 Pramene práva
1.6 Verejné právo a súkromné právo
1.7 Realizácia (uskutočnenie) práva v spoločnosti
1.8 Výklad práva (právnych predpisov)
1.9 Právne vedomie a záruky ochrany práva
Preventívne právne záruky
Sankčné právne záruky
Mimoprávne záruky ochrany práva
1.10 Stručná všeobecná charakteristika vybratých odvetví právneho systému v SR
A. Ústavné právo
B. Trestné právo hmotné a trestné právo procesné
C. Správne právo
D. Občianske právo hmotné a občianske právo procesné
E. Rodinné právo
F. Pracovné právo
Záver
Malý terminologický slovník
Použitá a odporúčaná literatúra a legislatíva ku kapitole o práve
II. ETIKA A SOCIÁLNA PRÁCA
2.1 Pojem a podstata etiky
2.2 Predporozumenie
2.2.1 Mravné hodnotenie
2.2.2 Svedomie
2.2.3 Dobrovoľnosť
2.2.4 Zodpovednosť
2.2.5 Sociálne hľadisko
2.2.6 Vlastná hodnota
2.3 Rozdelenie etiky
2.4 Vývoj úloh etiky
2.5 Človek a zákon
2.5.1 Vlastnosti zákona
2.5.2 Rozdelenie zákonov
2.5.3 Všeobecnosť prirodzeného zákona
2.6 Odlišnosť vôľových úkonov
2.6.1 Imputabilita vôľového úkonu
2.7 Svedomie
2.7.1 Svedomie pred činom a po čine
2.8 Sociálna etika
2.8.1 Individuálna a sociálna etika
2.9 Etický kódex sociálneho pracovníka

 

Autori:
doc. JUDr. J. Roháč, CSc.
doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Recenzenti:
prof. PaedDr.Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
doc. PhDr. Pawel S. Czarnecki, PhD.
ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Mgr. Eva Kušnírová, PhD.
Technická úprava:
Mgr. Dancáková A.
Vydavateľ:
ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Tlač:
Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Technická spolupráca: 
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 112
ISBN 978-80-89271-73-3
EAN 9788089271733

 

 

Dohodnutá predajná cena 6,43 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…