Kazuistika v špeciálnej pedagogike

kazuistika v specialnej pedagogikeKazuistika v špeciálnej pedagogike
Mgr. Ján Hučík, PhD.

Pojem kazuistika nie je doteraz jasne definovaný, najčastejšie sa odvodzuje z latinského slova casus (prípad, udalosť, náhoda) vo význame “prvoradý a vyčerpávajúci popis, analýza určitého prípadu, väčšinou jeho genéza a konfontácia s ním. Pojem kazuistika sa používa v lekárstve, psychológii, právnej vede, menej už v sociológii, kde sa vyvinula tzv. case study, ktorá však väčšinou nesleduje zasahovanie do prípadu” (Maříková H. a kol., 1996, s. 477).

Popri už spomínaných odboroch sa kazuistika dostala do teórie i praxe, napr. pedagogických a sociálnych vied, pričom z vied o výchove najviac do odborov špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Pôvod slova case study je z angličtiny a označuje sa ním prípadová štúdia (doslovný preklad) alebo monografická metóda. Podstatou case study je koncentrácia pozornosti na jeden objekt, ktorý sa spracováva ako celok zo všetkých relevantných aspektov.

Súčasná domáca i zahraničná odborná literatúra uvádza v kontexte kazuistiky obidva termíny: kazuistika i case study bez toho, aby sa bližšie zaoberala ich vzájomným prepojením. Toto konštatovanie sa nevzťahuje len na oblasť vedeckého poznávania v pedagogike, ale aj na iné spoločenské vedy, ktoré chápu kazuistiku a prípadovú štúdiu ako dve špecifické metódy…

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • Úvod
 • Základné vymedzenie kazuistiky
 • Terminologické vymedzenie kazuistiky
 • Ciele kazuistiky
 • Prístupy ku kazuistike
 • Atribúty kazuistiky
 • Druhy kazuistiky
 • Funkcie kazuistiky
 • Štýl kazuistiky
 • Kazuistický prístup
 • Kazuistická stratégia
 • Kazuistická metóda
 • Špeciálnopedagogická kazuistika
 • Využitie špeciálnopedagogickej kazuistiky
 • Osobitosti špeciálnopedagogickej kazuistiky
 • Etika kazuistickej činnosti špeciálneho pedagóga
 • Skratky a odborná terminológia v správach z odborných vyšetrení
 • Záver
 • Literatúra
 • Prílohy
 • Príloha A
 • Záznamový hárok špeciálnopedagogickej kazuistiky
 • Príloha B
 • Pomôcka pri vypĺňaní záznamového hárku
 • Príloha C
 • Informačné minimum pre napísanie literárnej kazuistiky

 

 

Autor:
Mgr. Ján Hučík, PhD.
Recenzenti:
prof. PhDr. Viktor Lechna, PhD.
doc. PhDr. Ema kollárová, CsC.
Obálka:
ing. Roman Hučík
Sadzba:
PhDr. Alena Hučíková
Grafická úprava:
Michal Stachura
Jazyková korektúra:
PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
Vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Počet strán 117
ISBN 978-80-555-0143-7
EAN 9788055501437

 

Dohodnutá predajná cena 9,29 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…