Kresťanské kompendium sociálneho a spol. poradcu

indexbooksBB11

Kresťanské kompendium
sociálneho a spoločenského poradcu
PhDr. Stanislav Matulay, PhD
PhDr. Eva Matulayová

Predhovor
Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda, ale samotná spoločnosť. Každý malý či stredný podnikateľ môže skrachovať, každý manager, každý pracovník je nahraditeľný. Kontinuitu nahradila diskontinuita (Giddens), v tekutej modernite (Bauman) „môže ísť ku dnu“ každý z nás.

Z následkov takéhoto vývoja ľudskej spoločnosti z hľadiska našej témy spomenieme iba atomizáciu, individualizáciu, všeobecný pocit neistoty a ohrozenia, bez rozdielu etnickej príslušnosti, ekonomického statusu, či vierovyznania. Reakciou na rozšírenie týchto javov bol a je rozvoj sociálneho poradenstva vo rozličných jeho formách vrátane, v ekonomicky vyspelých krajinách západnej Európy rozvinutého, poradenstva psychoterapeutického.

Je treba zdôrazniť, že oficiálne, inštitucionálne sociálne poradenstvo sa od prvopočiatku začalo rozvíjať v prevažne vo svojej sekularizovanej podobe. Na druhej strane však vznikal a v posledných rokoch silnie prúd kresťanskej literatúry, ktorá sa zaoberá poradenstvom z pozícií kresťanstva, a na ktorú sme narazili pri našej ceste praxou i teóriou sociálneho poradenstva i my.

Hlavným dôvodom, ktorý nás viedol k spracovaniu tejto problematiky a vypracovaniu práce na túto tému bol ten, že kresťanský variant sociálneho poradenstva a spolu sním i príslušná literatúra sú na akademickej pôde odboru sociálna práca, a rovnako i v praxi sociálneho poradenstva, v podstate úplne neznáme.

Sme presvedčení, že v nami predkladanom texte nájdu mnoho nových podnetov v prvom rade kresťania s odborným vzdelaním zo sociálnej práce. Zdôrazňujeme, že z hľadiska teologického sme vychádzali z náboženstva katolíckeho, a to jednak preto, že väčšina rozhodujúcej literatúry pochádza z pera katolíckych kňazov a jednak táto viera je i našou, a preto práve z nej máme hlbšie vedomosti, ktoré boli pri písaní tejto práce nevyhnutné. Samozrejme si však vieme predstaviť, že by táto téma mohla byť spracovaná aj z pohľadu iných kresťanských denominácií.

Úvod
Ako sme už naznačili v predhovore, hlavným cieľom našej práce bolo priniesť na akademickú pôdu viac – menej neznámy variant sociálneho poradenstva na báze kresťanského náboženstva.

Priznávame, ale zároveň i zdôrazňujeme, že napriek tomu, že sme dodržali predpísaný úzus a v práci používame „autorský plurál“, jednotlivé postoje, názory a tvrdenia sú často silne poznačené našimi poznatkami získanými v teréne, a teda z tohto hľadiska sú i jednoznačne osobné, subjektívne. Pasáže, v ktorých naše osobné názory a subjektívne postoje vyplývajú prevažne z našich skúseností z terénu, sme oddelili iným typom písma a označili ako komentáre, alebo poznámky, príbehy či príklady.

Pokiaľ ide o empirické poznatky našou hlavnou výskumnou metódou bolo „zúčastnené pozorovanie.“ V odbornom sociologickom jazyku to znamená, že sme boli veľmi často priamou súčasťou nami pozorovaných skutočností. Hlavnou výhodou tohto typu pozorovania je väčšia hĺbka získaných empirických poznatkov. Hlavnou nevýhodou je zasa vyššia emocionálna angažovanosť výskumníka, čo potenciálne znižuje stupeň jeho objektivity. Túto nevýhodu sme sa snažili neutralizovať porovnávaním našich poznatkov s odbornou literatúrou.

Jednotlivé kapitoly práce sme nazvali: Základné pojmy, Človek ako Božie stvorenie a objekt kresťanského sociálneho poradenstva, Sedem darov Ducha Svätého (alebo sedem oblastí našich deficitov) , Deväť druhov ovocia Ducha Svätého (alebo avitaminóza naša), Božie schopnosti v človeku, Hriech v živote človeka, Naše emócie, ktoré nás zraňujú, Liečenie vnútorných zranení cez odpúšťanie a Utrpenie v poňatí kresťana. V poslednej 11. kapitole pod s názvom Apendix, sme uviedli zoznam skratiek označujúcich jednotlivé spisy Svätého písma a terminologickú poznámku k adjektívam sociálne a spoločenské.

V závere práce sme ponúkli niekoľko sociotechnických odporúčaní, nasmerovaných na zaplnenie medzery v špecifickej oblasti sociálneho poradenstva.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

Autori:  PhDr. Stanislav Matulay, PhD. a PhDr. Eva Matulayová
Recenzent: Prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.

Dohodnutá predajná cena 8,92 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…