Medzigeneračné mosty

indexbooksBB33

Medzigeneračné mosty
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
PaedDr. Monika Žumárová, PhD.

(druhé vydanie 2010)

Monografia vznikla ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0410/08 - Medzigeneračné vzťahy- starý rodič ako zdroj sociálnej a emocionálnej opory mladých ľudí pri hľadaní zmyslu života a projektu Specifického výzkumu UHK č. 2130/2008 - Kvalita života seniorů s diabetem.

Definovat stáří je velmi obtížné. Donedávna jsme se domnívali, že za stáří můžeme považovat životní období, ve kterém dochází k úpadku tělesných a duševních sil. Ukázalo se však, že některé naše schopnosti se snižují velmi brzy a jiné překvapivě pozdě. Nalézt ukazatele, které by se s věkem měnil jednoznačně, že bychom jeho hodnotu mohli prohlásit za rozhodující krčitérium stárnutí a stáří, se zatím nepodařilo. Podle definice obsažené v materiálech OSN začínáme proces stárnutí při početí a pokračujeme plynule až do smrti. Stárneme tedy všichni a úvahy o stáří jsou tedy aktuální pro každého z nás. Dalším důvodem k napsání této knížky bylo, že obě autorky, odborné asistentky na vysokých školách v Čechách a na Slovensku, se dlouhodbě věnují problematice seniorů z různých úhlů pohledů a setkávají se s neznalostí studentů, ale i široké veřejnosti o seniorech, stárnutí a stáří. V současné době, kdy v obou zemích jsou realizovány akční plány či národní programy na přípravu a podporu aktivního stárnutí, bylo záměrem autorek alespoň částečně přispět k otázkám spojených s kvalitou života ve stáří a jeho aktivním prožíváním.

První část je věnována studiím zaměřených na kvalitu života seniorů z pohledu sociálního pedagoga a následně na kvalitu života seniorů s diabetem. V poslední době se uvádí, že úspěšné může být pouze aktivní stáří. Proto by i přechod z pracovního procesu do důchodu měl být postupný, s cílem se i nadále věnovat a rozvíjet své tělesné i duševní aktivity. Proto jsou v další části prezentovány výsledky z oblasti aktivizačních programů a jejich místa v životě seniorů. Své důležité místo v životním stylu seniorů je udržování kontaktů s jinými lidmi a především prohloubním citových vazeb se členy rodiny, tzv. mezigenereční vztahy v rodině, především s vnoučaty a následně i mezigenerační učení. Této problematice je zde věnována zvláštní pozornost. V závěru práce je nastíněno zamyšlení nad edukací seniorů v kontexti času.

Cílem práce je přispět výsledky získanými z různých dílčích studií
a jejich vzájemnou konfrontací k problematice kvality života seniorů, protože:
„Stáří nemá být koncem života, nýbrž jeho korunou“
(André Repo)

doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. a PaedDr. Monika Žumárová, PhD.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

  • ÚVOD
  • Pohled sociálního pedagoga na kvalitu života seniorů
  • Kvalita života seniorů s diabetem
  • Aktivizační programy pro seniory – výzva pro oblast cestovního ruchu
  • Medzigeneračné vzťahy v rodine – testament ako prostriedok medzigneračného posolstva
  • Mezigenerační vztahy v rodině a jejich sociální důsledky
  • Medzigeneračné učenie ako základ Batesonovej teórie výučby prvého, druhého a tretieho stupňa modifikáciou deutero-výučby (learningu)
  • Počítače a internet v živote seniora
  • Edukácia seniorov v kontexte času
  • Domáce tiesňové volanie ako prevencia zlého zaobchádzania so seniormi

 

 

Autorky: 
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
PaedDr. Monika Žumárová, PhD.
Recenzenti:
Dr. Marta Uberman
Doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.
Technická úprava: MENTA MEDIA s.r.o.
Vydavateľ: MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač: Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Počet strán 148
ISBN 978-80-89392-23-0

Dohodnutá predajná cena 10,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…