Metodická príručka empirickej časti dipl. práce

indexbooksBB51

Metodická príručka empirickej časti diplomovej práce
PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.

 

Predslov

V zmysle zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“): „Hlavnou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie aj rozvíjaním, uchovávaním a šírením poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.“

Jedným z kritérií hodnotenia vysokej školy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia je výskumná činnosť v problematike daného študijného odboru. Na druhom (magisterskom) stupni by sa mali študenti zapojiť aktívnou účasťou do výskumnej činnosti a získavať nové poznatky v študijnom programe. Motiváciou spracovania tejto metodickej príručky pre študentov na vysokej škole sú poznatky ako školiteľa, konzultanta diplomových prác, resp. oponenta, posudzovateľa záverečných prác.

Najproblematickejšou staťou štruktúry záverečných prác, predovšetkým diplomovej práce v obsahovej časti, je kapitola empirická (prieskumná) a jej podkapitoly. Podnetom k spracovaniu tejto metodickej príručky je snaha poskytnúť nielen študentom, ale aj kolegom, ktorí sú školiteľmi a oponentmi diplomových prác, metodiku pre spracovanie empirickej časti, základné kroky jednotlivých podkapitol týkajúcich sa prieskumu a jej výsledkov. Metodická príručka ma za úlohu oboznámiť študentov so základnými pojmami, s ktorými sa pri prieskumnej časti stretávajú. V texte nie je možné, ani nebolo účelom včleniť všetky poznatky o metodológii a metodike prieskumu -výskumu. K danej problematike je dostatok prameňov, odborných publikácií a učebníc (niektoré zdroje uvádzam v druhej kapitole tohto textu).

Metodická príručka má pomôcť k základnému chápaniu jednotlivých krokov v projekte prieskumu a v prílohovej časti konkrétnymi vzormi jednotlivých podkapitol prieskumnej časti. Tabuľkovými a grafickými príkladmi dokumentovať spracovanie výsledkov prieskumu. Prílohy sú doplnené o praktické poznatky a ukážky výsledkov (grafov a tabuliek) empirickej časti študentov, ktorí dosiahli veľmi dobre hodnotenie (A, B) od školiteľa aj oponenta. Odborníkom v oblasti metodológie výskumu bude v metodickej príručke chýbať vedeckosť, budú jej vyčítať jednoduchosť. Príručka je pomôckou pre študentov externého a denného štúdia, ktorí pri vypracovaní diplomovej práce venujú empirickej časti, organizovaniu a priebehu vykonania prieskumu, maximálne 2-3 mesiace.

Metodická príručka nemá za úlohu byť jediným modelom pri postupe empirickej časti diplomových prác. No rozhodne, ak sú dané jasné kroky pri projekte prieskumu, bolo by dobré, aby jednotlivé kapitoly mali jasnú metodiku, koncepciu, obsahovosť kapitol a podkapitol a boli štruktúrovanou časťou s jednotným textom. Uvedomme si, že študent sa za dva roky magisterského štúdia druhého stupňa nemôže stať odborníkom -výskumníkom, pretože nedosahuje skúsenosti odborných učiteľov v problematike výskumu. No môže urýchliť a skvalitniť diplomovú prácu vo svojej empirickej časti.

Autor

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • 1 ZÁKLADNÉ POJMY
 • 2 PRIESKUM – VÝSKUM
 • 2.1 PRIESKUM
 • 2.1.1 Fázy prieskumu
 • 2.2 VÝSKUM
 • 2.2.1 Projekt výskumu
 • 3 PRIESKUMNÁ ČASŤ
 • 3.1 CIEĽ PRIESKUMU
 • 3. 2 HYPOTÉZY PRIESKUMU
 • 3. 3 PRIESKUMNÁ VZORKA
 • 3. 4 METÓDY PRIESKUMU
 • 3. 4. 1 Dotazník
 • 3. 4. 2 Rozhovor
 • 3. 4. 3 Pozorovanie
 • 3. 4. 4 Kazuistika
 • 3. 5 ORGANIZÁCIA A SPRACOVANIE PRIESKUMU
 • 3. 6 VÝSLEDKY PRIESKUMU
 • 3.7 POZNATKY A PRAKTICKÉ PRÍNOSY PRÁCE
 • 4 ŠTATISTIKA
 • 4.1 TABUĽKOVÉ SPRACOVANIE
 • 4.2 GRAFICKÉ SPRACOVANIE
 • 5 ŠKOLITELIA
 • 5.1 ZOZNAM CITOVANÝCH DOKUMENTOV
 • ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
 • PRÍLOHY
 • Príloha A: Príklad 1, výsledkov prieskumu v tabuľkovom a grafickom znázornení
 • Príloha B: Príklady 2, 3, výsledkov prieskumu v grafickom znázornení s textom
 • Príloha C: Príklad 4, výsledkov prieskumu v tabuľkovom znázornení s textom
 • Príloha D: Empirická (prieskumná) časť
 • Príloha E: Dotazník – úvodné slovo
 • Príloha F: Alternatívne polootvorené otázky
 • Príloha G: Alternatívne uzatvorené otázky
 • ZOZNAM TABULIEK
 • TABUĽKA 1: Rozdiel prieskum – výskum
 • TABUĽKA 2: Prepisovanie údajov do programu Excel
 • TABUĽKA 3:Viacero odpovedí na jednu otázku

 

Autor:
PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.
Recenzenti:
Doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.
Doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD.
Tlač:
Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 102
ISBN 978-80-969786-7-0
EAN 9788096978670

Dohodnutá predajná cena 10,14 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…