Múdrosť veku – vek múdrosti

indexbooksBB25

Múdrosť veku – vek múdrosti
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
a kolektív

 

Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito,
na priestranstvách miest vydáva svoj hlas,
na samom vrchu hradieb zaznieva jej volanie,
pri vrátach brán v meste svoje reči prednáša:
“dokedy, nerozumní, budete mať radi nerozum
a dokedyže, posmievači, budete sa posmievať
a, blázni, nenávidieť poznanie”?! (I, 13-28).

Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním, či už individuálnym alebo celospoločenským a to vyúsťuje do múdrosti človeka, či ľudskej múdrosti. I Ruisel (1999) zdôrazňuje, že ľudská inteligencia je pozoruhodný fenomén a umožňuje rutinné vykonávanie veľkého počtu zmysluplných aktivít, a práve ten veľký počet a zmysluplnosť sa nedajú dosiahnuť za krátky čas a bez využívania rozumu. Vo svojich úvahách parafrázujúc Ananieva pridáva aj iný fenomén, a to, že inteligencia je zároveň aj večným problémom ľudstva, či už v súvislosti s dôsledkami našich nesprávnych hodnotení a rozhodnutí (napr. Černobyl), alebo pokusmi o zjednodušenú interpretáciu inteligencie.

Inteligencia vždy bude pôsobiť nezávisle, bez šablón, schém a vopred stanovených kritérii a to platí aj pre jej výsledok, ktorým je múdrosť. Je to dané kognitívnou podstatou človeka, o ktorom už starí Gréci vedeli, že sa riadi svojim rozumom. Nezabúdajúc, že pre sokratikov, bola múdrosť – sofia hlavnou cnosťou… Avšak je pochopiteľné, že inteligencia pôsobí v celostnom kontexte ľudskej existencie, individuálnej i ľudskej skúsenosti. Je to schopnosť podmieňujúca efektívnosť človeka v každodenných životných situáciách, zvlášť v tých náročných. O to významnejšie sa nám problematika múdrosti, inteligencie spája so seniorom, ktorý je dennodenne postavený do náročných životných situácii, ktoré od neho vyžadujú vysoký stupeň inteligentných rozhodnutí.

Ak ich nenachádza, častokrát je sklamaný, nešťastný a stráca zmysel života. Preto nás problematika zmyslu života seniora sprevádza už niekoľko rokov v súvislosti s výskumami, ktoré sme doteraz realizovali. Táto monografia je pokusom odpovedať na otázky hľadania zmyslu života adresnejšie a komplexnejšie aj v kontexte jeho multidisciplinárnosti. Ponúkajúc otvorený dialóg odborníkov, ktorý hľadajú, analyzujú, odpovedajú na túto základnú otázku z pohľadu filozofie, teológie, sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, literárnej vedy a psychológie. Domievajúc sa, že každý si v nej nájde svoje vlastné odpovede na tak závažné otázky.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • Miesto a úloha filozofie v procese hľadania zmyslu ľudského života
  Viera Bilasová
 • Obraz seniora v Svätom písme
  Vladimír Kocvár
 • Umelecká literatúra a hľadanie zmyslu života v čase
  Viera Žemberová
 • Zmysel života seniora
  Beáta Balogová
 • Hľadanie zmyslu života u adolescentov ako jedna z foriem utvárania
  ich identity v interakcii so starými rodičmi
  Eva Žiaková
 • Kríza starostlivosti o seniorov – rodičov a prarodičov
  Ctibor Határ

 

Autor: 
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Recenzenti:
doc. PaedDr. Jana Levická, PhD.
PaedDr. Monika Žumárová, PhD.
Technická úprava: Emília Sýkorová
Vydavateľ: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Tlač: Grafotlač Prešov, s.r.o.
Počet strán 101
ISBN 978-80-555 -0084-3
EAN 9788055500843

Dohodnutá predajná cena 8,40 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…