O zmysle života

indexbooksBB46

O zmysle života
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
a kolektív

“Vedieť starnúť je majstrovstvo múdrosti
a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť”

Henri Frederic Amiel

Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním, či už individuálnym alebo celospoločenským a to vyúsťuje do múdrosti človeka, či ľudskej múdrosti. I. Ruisel 1999 zdôrazňuje, že ľudská inteligencia je pozoruhodný fenomén a umožňuje rutinné vykonávanie veľkého počtu zmysluplných aktivít, a práve ten veľký počet a zmysluplnosť sa nedajú dosiahnúť za krátky čas a bez využívania rozumu.

Vo svojich úvahách parafrázujúc Ananieva pridáva aj iný fenomén a to, že inteligencia je zároveň aj večným problémom ľudstva, či už s dôsledkami našich nesprávnych hodnotení a rozhodnutí (napr. Černobyl) alebo pokusmi o zjednodušenú interpretáciu inteligencie. Inteligencia vždy bude pôsobiť nezávisle, bez šablón, schém a vopred stanovených kritérii a to platí aj pre jej výsledok, ktorým je múdrosť. Je to dané kognitívnou podstatou človeka, o ktorom už starí Gréci vedeli, že sa riadi svojim rozumom. Nezabúdajúc že pre sokratikov bola múdrosť – sofia hlavnou cnosťou … Avšak je pochopiteľné, že inteligencia pôsobí v celostnom kontexte ľudskej existencie, individuálnej i ľudskej skúsenosti. Je to schopnosť podmieňujúca efektívnosť človeka v každodenných životných situáciách, zvlášť v tých náročných.

O to významnejšie sa nám problematika múdrosti, inteligencie spája so seniorom, ktorý je dennodenne postavený do náročných životných situácii, ktoré od neho vyžadujú stupeň inteligentných rozhodnutí. Ak ich nenachádza, častokrát je sklamaný, nešťastný a stráca zmysel života. Reflexia zmyslu života seniora je predmetom úvah autorov v spektre odborného pohľadu, ale je tu cítiť aj vlastnú zaineresovanosť, pretože seniori sú neomysliteľnou súčasťou nášho života, sú to naši rodičia, starí rodičia, susedia, učitelia, ale aj študenti…

Senior, zmysel života, jeho každodenné napĺňanie a hľadanie toho autentického života k zmyslu rezonuje v nás už niekoľko rokov aj s výskumami, ktoré boli doteraz realizované. Toto vydanie monografie kolektívu autorov je rozšíreným vydaním publikácie Múdrosť veku – vek múdrosti 2OO9 a pokusom odpovedať na otázkyhľadania zmyslu života adresnejšie a komplexnejšie aj v kontexte multidisciplinárnosti. Ponúkajúc otvorený dialóg odborníkov, ktorí hľadajú, analyzujú, odpovedajú na túto základnú otázku z pohľadu filozofie, etiky, teológie, sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, literárnej vedy, andragogiky a psychológie.

Domievajúc sa, že každý si v nej nájde svoje vlastné odpovede na tak závažné otázky povedané slovami V.E. Frankla, že“zmysluplným sa život stane, keď v ňom ide o niečo, čo má zmysel, čo človeka prekračuje, ani nie ta, čo do dĺžky, ale skôr čo do výšky a hĺbky”.

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

  • Človek na ceste sebapoznávania, sebahodnotenia a sebauskutočňovania
  • Obraz seniora vo Svätom Písme
  • Umelecká literatúra a hľadanie zmyslu života v čase
  • Zmysel života seniora
  • Hľadanie zmyslu života u adolescentov
  • Kríza starostlivosti o seniorov – rodičov a prarodičov v domácom prostredí
  • Čo je zmysel života?
  • Problém smrti v kontextoch “eutélie” a “fenomenológie zmyslu” života
  • Vzdělanostní determinanty rozvoje jedince a společnosti

 

Autor:
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Recenzenti:
prof. PaedDr. Jana Levická, PhD.
PaedDr. Monika Žumárová, PhD.
Technická redaktorka:
Emília Sýkorová
Tlač:
Academy of Serbian Orthodox Church 2011
Počet strán 173
ISBN 978-86-86805-37-9
EAN 9788686805379

Dohodnutá predajná cena 9,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…