Personalistická etika Jána Pavla II.

indexbooksBB54

Personalistická etika Jána Pavla II.
PaedDr. ThLic. Ľudovít Andrej Tobiáš

 

 

Predslov

Karol Wojtyła, blahoslavený Ján Pavol II., pápež a hlavný reprezentant Katolíckej cirkvi, bude stále patriť medzi vplyvných názorových hýbateľov vo svete. Nielen preto, že zastupoval milióny katolíkov a bol ich viditeľnou hlavou, lebo tak ho za svojho námestníka ustanovil pred dvetisíc rokmi sám Ježiš Kristus.

Wojtyła bol osobnosťou s prenikavými názormi, ktoré utváral a formoval počas svojho neľahkého života a ktoré sú samou svojou hĺbkou závažné natoľko, že sa oplatí nimi zaoberať. Na základné existenciálne otázky, ktoré si raz položí každý človek, odpovedajú s takou argumentačnou silou, že v názorových diskusiách o zmysle života človeka a sveta sú jednoducho neprehliadnuteľné.

Wojtyła, etik, teológ a filozof sa vo svojich úvahách prioritne zaoberá človekom, pričom sa názorovo pohybuje aj na platforme personalizmu, konkrétnejšie: katolíckeho personalizmu. Personalistická etika Jána Pavla II. sa zaoberá učením Karola Wojtyłu o človeku a to v kontexte etického personalizmu, pričom berie zreteľ na názory Gilsona, Mouniera, Maritaina, Marcela, Berďajeva a ďalších významných predstaviteľov personalistického etického myslenia vo svete.

Vybrané diela týchto personalistov slúžia na oboznámenie sa s personalizmom ako filozofickým a etickým smerom. Biografie Karola Wojtyłu a jeho filozofické, teologické a etické diela primárne z jeho predpápežského obdobia a sekundárne jeho encykliky, pápežské dokumenty a ďalšie knihy z obdobia po zvolení za pápeža a tiež niektoré cirkevné dokumenty, na tvorbe ktorých aktívne spolupracoval, pomáhajú vykresliť a objasniť základy, v ktorých pramení jeho zmýšľanie.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • PREDHOVOR
 • ÚVOD
 • 1. NIEKOĽKO POZNÁMOK K POJMU PERSONALIZMUS
 • 1.1 O pôvode slova personalizmus
 • 1.2 Personalistická tradícia
 • 1.3 Druhy personalizmu
 • 1.4 Názory filozofov na personalizmus
 • 1.5 Faktografická poznámka k personalizmu
 • 2. OSOBA A OSOBNOSŤ
 • 2.1 Personalisti o osobe
 • 2.2 Prekážky slobody osobnosti
 • 2.3 Rozvoj osobnosti – pomoc pre výchovu
 • 2.4 Princípy osobnostnej výchovy
 • 2.5 Definovanie pojmov osoba a osobnosť
 • 3. STRUČNÝ ŽIVOTOPIS KAROLA WOJTYŁU
 • 3.1 Detstvo
 • 3.2 Nemecká okupácia Krakowa
 • 3.3 Štúdiá
 • 3.4 Wojtyłova habilitácia
 • 3.5 Vysviacka Wojtyłu na biskupa
 • 3.6 Druhý vatikánsky koncil
 • 3.7 Zvolenie za pápeža
 • 3.8 Wojtyłova vízia sveta
 • 4. FUNDAMENT MYSLENIA KAROLA WOJTYŁU
 • 4.1 Filozofické vplyvy na Karola Wojtyłu
 • 4.2 Wojtyła a sv. Ján z Kríža
 • 4.3 Wojtyłov vzťah k romantizmu a divadlu
 • 4.4 Wojtyłova literárna činnosť
 • 5. PODSTATA ČLOVEKA
 • 5.1 Možnosti poznania človeka
 • 5.2 Duša človeka
 • 5.3 O človeku v dokumentoch Cirkvi
 • 6. WOJTYŁOVO POJMOSLOVIE
 • 6.1 Morálka a etika
 • 6.2 Pôvod morálnych noriem
 • 6.3 Základná zásada v etike
 • 6.4 Rozum človeka
 • 6.5 Povinnosť
 • 6.6 Prirodzenosť a milosť
 • 6.7 Prirodzený zákon
 • 6.8 Cieľ človeka
 • 6.9 Milosrdenstvo
 • 6.10 Wojtyłove úvahy o Bohu
 • 7. NÁČRT WOJTYŁOVEJ FILOZOFIE OSOBY
 • 7.1 Osoba – podmet a predmet
 • 7.2 Wojtyłov morálny imperatív
 • 7.3 Personalistická norma
 • 8. WOJTYŁOVE CHÁPANIE VÝCHOVY V KONTEXTE PERSONALIZMU
 • 8.1 Výchova v rodine
 • 8.2 Výchova mládeže
 • 8.3 Výchovou k civilizácii lásky a pokoja
 • 8.4 Výchova kňazov a zasvätených osôb
 • 8.5 Výchova k pochopeniu a prijatiu utrpenia
 • ZÁVER
 • ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 

 

Autor:
PaedDr. ThLic. Ľudovít Andrej Tobiáš
Recenzenti:
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
ThDr. Radovan Šoltés, PhD.
Jazyková úprava:
PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková
Návrh obálky:
Ing. arch. Elena Bradiaková
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač: Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Počet strán 102
ISBN 978-80-555-0526-8
EAN 9788055505268

Dohodnutá predajná cena 6,86 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…