Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím

indexbooksBB57

Profesijná príprava žiakov
s mentálnym postihnutím
Mgr. Ján Hučík, PhD.

Predslov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zasahuje do mimoriadne veľkého okruhu ľudských činností. Je zrejmé, že vzdelávanie a následné uplatňovanie nadobudnutých poznatkov a vedomostí z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je základným predpokladom prevencie, predchádzaniu úrazom a vytváraniu správnych a žiaducích postojov a návykov k tejto problematike.

Výchova a vzdelávanie k bezpečnému správaniu je neoddeliteľnou súčasťou školského vzdelávania detí a žiakov a začína už v predškolskej príprave. Nezahŕňa len výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zásady bezpečnej práce, neorientuje sa len na určitú tému, určitý druh práce, určitú skupinu detí a žiakov. Zahŕňa aj výchovu k bezpečnému životu a zdravému životnému štýlu, osvojovanie si základov organizácie a plánovania práce, dodržiavanie hygienických zásad a poriadku, technologické postupy. Je súčasťou vzdelávacích programov základných a stredných škôl vrátene špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávaniežiakov s mentálnym postihnutím.

Problematika bezpečnosti mentálne postihnutých žiakov pri práci počas odborného výcviku v školskej dielni, ale najmä vo výrobných prevádzkach, však nie je v súčasnosti dostatočne rozpracovaná. Vo výrobných zariadeniach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má žiak postavenie zamestnanca a platia na neho všetky pravidlá a bezpečnostné predpisy platné pre konkrétnu prevádzku. V rámci platnej legislatívy sa síce zohľadňuje vek žiaka a predpisy sú upravenépre mladistvých, ibaže s konkrétnymi úpravami, ktoré by rešpektovali špecifiká mentálneho postihnutia, sa nestretneme.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • PREDHOVOR
 • ÚVOD
 • Historické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a škola
 • Osobitosti žiakov s mentálnym postihnutím pri práci na odbornom výcviku
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vzťahu k Ústave Slovenskej republiky
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vzťahu Zákonníku práce
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo vzťahu k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Právne predpisy zamerané na bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na odbornom výcviku
 • Základné pojmy k predpisom zameraným na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Prehľad právnych predpisov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Prideľovanie a evidencia ochranných pracovných prostriedkov
 • Hospodárenie a používanie ochranných pracovných prostriedkov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na odbornom výcviku v školskej dielni a vo výrobných prevádzkach
 • Dielenský poriadok
 • Požiarny poriadok
 • Práca s elektrickými zariadeniami
 • Zakázané práce pre mladistvé osoby
 • Bezpečnosť práce pri práci s ručným náradím
 • Bezpečnosť práce pri práci na strojoch a zariadeniach
 • Minimálne bezpečnostné požiadavky na pracovisko
 • Kontrola dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Školský poriadok a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na odbornom výcviku
 • Úrazy žiakov
 • Školské úrazy
 • Vyšetrenie a spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze
 • Evidencia neregistrovaných školských úrazov
 • Odškodňovanie školských úrazov
 • Pracovné úrazy
 • Evidencia a registrácia pracovných úrazov
 • Vyšetrenie pracovných úrazov
 • Traumatologický plán
 • Lekárničky prvej pomoci
 • Hygiena práce a pracovného prostredia
 • Výchova a vzdelávanie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na odbornom výcviku
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní
 • Výchova a vzdelávanie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo vzdelávacom programe v učebných odboroch na odborných učilištiach
 • Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na odbornom výcviku podľa vzdelávacieho programu
 • Ciele výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov v odborných učilištiach
 • Metódy výchovy a vzdelávania k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Názorná pomôcka pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo výrobných prevádzkach
 • Ďalšie prostriedky výchovného pôsobenia
 • Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobných prevádzkach
 • Majster odborného výcviku vo výchove a vzdelávaní k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobných prevádzkach
 • Vstupné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Periodické školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vedenie dokumentácie o školeniach
 • Záver
 • Zoznam bibliografických odkazov
 • Zoznam skratiek
 • Prílohy

 

Autor:
Mgr. Ján Hučík, PhD.
Bc. Ivan Gbúr
Bc. Milan Pamula
Recenzenti:
Mgr. Gustáv Kasanický
ZIBP
Vydavateľ: PROHU s.r.o.
Technický redaktor:
Ing. Roman Hučík
Obchodná spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač: BEKI Design s.r.o. Košice
Počet strán 134
ISBN 978-80-89535-04-4
EAN 9788089565044

Dohodnutá predajná cena 15,92 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…