Rodinná výchova

indexbooksBB27

Rodinná výchova
ThDr. Peter Tirpák, PhD.

 

 

Každá rodina je silným výchovným činiteľom. Ako zdroj nového ľudského života je normálnym a najlepším prostredím, v ktorom saľudská osoba môže zdravo rozvíjať. O úspešnosti výchovy v rodine rozhoduje charakter a intenzita vzťahov medzi rodičmi a deťmi, ich osobný príklad konania v každodennom živote. Denné opakovanie určitých foriem správania sa, skladby režimu dňa, vzťahov medzi jednotlivými členmi vedie k vzniku a upevňovaniu určitých návykov, ktoré sa potom v dospelosti prenášajú aj do novozaloženej rodiny.

V rodinnom prostredí sa formujú životné ciele, človek si osvojuje normy, ktorými sa riadi, zvnútorňuje ich. Učí sa, čo je dobré, pekné, spoločensky žiaduce. Rodina je prirodzené prostredie na uvedenie ľudskej osoby do solidarity a do spoločenských zodpovedností. Rodičia majú deti naučiť, aby sa dokázali vyvarovať nebezpečenstvám a nemravnostiam, ktoré ohrozujú ľudskú spoločnosť.

Nasledujúce stránky titulu, ktorý máte v rukách, sú venované explicitnému a implicitnému spoznávaniu veľkosti rodiny a toho, čo na ňu vplýva v pozitívnom i negatívnom slova zmysle. Autor sa okrem iného snažil zachytiť a ponúknuť konštruktívne riešenia niektorých rodinných situácii v súlade s učením Cirkvi a odbormi, ktoré sa rodinou, ako základnou bunkou spoločnosti zaoberajú.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • Úvod
 • Manželstvo a rodina v Zjavení a Učiteľskom úrade Cirkvi
 • Biblický pohľad
 • Manželstvo ako tajomstvo
 • Manželstvo ako zmluva
 • Učenie Magistéria
 • Sväté písmo ako prameň poznania
 • Muž a žena v teologickom aspekte
 • Manželstvo v dokumentoch Cirkvi
 • Úloha rodín
 • Medzigeneračné vžťahy v rodine
 • Manželstvo a rodina ako živé spoločenstvo
 • Faktory ovplyvňujúce vzťah
 • Prostredie
 • Komunikácia
 • Hodnoty
 • Osobnostná typológia a rozvoj osobnosti
 • Princípy a zloženie rodiny
 • Stálosť manželstva a rodiny
 • Modely pri vytváraní rodín
 • Výber a voľba partnera
 • Funkcia manželstva a rodiny
 • Štruktúra rodín
 • Rodina z pohľadu výchovy
 • Antické inšpirácie výchovného procesu
 • Socializácia a výchova
 • Výchovné prostredie
 • Výchovné štýly
 • Výchova a katechéza detí
 • Sexuálna výchova v rodine
 • Vybrané špecifiká rodinnej výchovy
 • Predškolský vek
 • Obdobie adolescencie
 • Mentálne postihnutie
 • Deviantné správanie
 • Voľný čas v rodine
 • Rodina v industriálnej spoločnosti
 • Rodinná politika
 • Ciele rodinnej politiky a ich klasifikácia
 • Zmeny v pohľade na rodinu
 • Forma budovania rodinnej politiky
 • Disfunkčnosť rodinnej politiky
 • Ohrozenie rodiny a manželstva
 • Degradácia základných hodnôt
 • Falošné prežívanie slobody
 • Ohrozenie dôstojnosti osoby
 • Ohrozenie dôstojnosti života
 • Povrchný kresťanský život
 • Negatívne psychické a spoločenské vpyvy
 • Charta práv rodiny
 • Záver
 • Použiitá literatúra
 • Recenzia

 

 

Autor: 
ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Recenzenti:
ks. prof. dr.hab. Maciej Ostrowski
doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
doc. ThDr. Marek Petro, PhD.
ThDr. PeadDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD.
JUDr. Alena Krunková, PhD.
Vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove,
Gréckokatolícka teologická fakulta
Počet strán 146
ISBN 978-80-555-0142-0

Dohodnutá predajná cena 6,42 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…