Vývinová psychológia III.

indexbooksBB34

VÝVINOVÁ PSYCHOLÓGIA III.
Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.

Predhovor

Publikácia je určená všetkým, ktorí v rámci svojej profesie vstupujú do kontaktov s inými ľuďmi a potrebujú informácie o vývinovo podmienených zmenách ľudskej psychiky. Preto je určená hlavne študentom pripravujúcim sa na učiteľské povolanie a na pomáhajúce profesie – sociálna práca, ošetrovateľstvo.

Uvedené poznatky môžu prispieť učiteľom a zamestnancom pomáhajucich profesií k lepšiemu pochopeniu toho, prečo majú ľudia určitého veku, s ktorými sa stretávajú vo svojom povolaní, práve takéto prejavy správania a prežívania. Text môže poslúžiť aj ako východisko k hľadaniu spôsobov, ako toto správanie a prežívanie primerane ovplyvňovať v intenciách ich profesionálneho poslania a v rámci ich ďalšieho úspešného osobnostného rozvoja. Štúdium vývinovej psychológie naučí študujúceho orientovať sa i vo svojom osobnom živote.

Publikácia má tri časti. V prvej časti sa čitatelia oboznámia s predmetom vývinovej psychológie. Pre toho, kto pracuje s poznatkami o vývine človeka, nestačí vedieť, ako určitá časť vývinu prebieha, ale tiež ako sa k takému poznatku dospelo a ako tietom poznatky vznikajú. Preto sú tu uvedené aj základné metódy vývinovej psychológie a prístupy pri zbere údajov.

Druhá časť je zameraná na všeobecnú , teoretickú časť predmetu vývinovej psychológie, t.j. vývin a jeho zákonitosti, determináciu vývinu a periodizáciu vývinu.

Cieľom tretej časti – predstavujúcej konkrétnu, praktickú časť predmetu vývinovej psychológie je podať ucelený pohľad na celoživotný vývin človeka a poskytnúť tak študujúcim orientáciu v psychickom vývine ľudského jednotlivca od prenatálneho veku až do neskorej staroby. Budúci učiteľ tu nájde zaujímavé informácie nie len o psychológii detstva, ale aj o psychológii rodičovskej a prarodičovskej generácie. Pre sociálneho pracovníka je nevyhnutné mať informácie o všetkých obdobiach, pretože sa vo svojej práci stretáva s klientmi všetkých generácii. Kapitoly, ktoré podávajú charakteristiku psychického vývinu v jednotlivých obdobiach, sú koncipované so snahou dať študujúcim poznatky o “normálnom” psychickom vývine vo vymedzenom období života človeka, a to v telesnej oblasti, v motorike, v poznávacích procesoch, v citovej oblasti, v osobnosti a v sociálnych vzťahoch.

Text nadväzuje na znalosti so všeobecnej psychológie a predpokladá preto orientáciu v odborných termínoch a teóriách, ktoré tu nie sú znovu vysvetľované. Zvládnutie pomerne rozsiahlej látky vývinovej psychológie je uľahčené tým, že ide o témy všeobecne zaujímavé a každému blízke.

Autorka Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 

Autor: Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.
Recenzenti:
Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
Doc. PhDr. Eva Schnitzerová, PhD.
ISBN 978-80-7165-811-5

Dohodnutá predajná cena 17,86 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…