Základy ekonómie a ekonomiky pre soc.pracovníkov

indexbooksBB50

Základy ekonómie a ekonomiky
pre sociálnych pracovníkov
doc. Ing. Štefan Bugri, MPH. PhD.
Ing. Emília Pribišová, MPH. PhD.

Predslov

Skriptá sú určené pre študentov vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu. Jednotlivé kapitoly dávajú stručný prehľad, aby študentom poskytli zrozumiteľný výklad základných ekonomických princípov a pojmov. Sú dobrým vodítkom aj pre ostatných študentov, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie. Skriptá sú rozpracované do ôsmich kapitol, z ktorých posledná je venovaná medzinárodnej ekonomickej integrácii, Európskej únii, hospodárskej a menovej únii. Tieto vysokoškolské skriptá riešia len základné princípy a nevenujú sa širšiemu záberu. Preto študentom, ktorí sa chcú venovať hlbšie danej problematike, odporúčame obrátiť sa na knižnicu a publikácie, konkrétnejšie zamerané na problematiku z oblasti ekonomiky a ekonomickej teórii.

Začiatky ekonómie, ekonomického myslenia ale aj konania nachádzame už v dávnej minulosti. Prvotné začiatky ekonomických teórií sú obsiahnuté aj v biblii, kde nachádzame poučenia o pôde, práci, kapitáli, vzťahu k majetku. Práve najstaršie ekonomické názory patria do obdobia staroveku. Jeho predstavitelia Xenofón, Platón a Aristoteles, rôzne ekonomické javy vysvetľovali veľmi zjednodušene, čo zodpovedalo ich úrovni poznania. Xenofón narodil sa okolo 430 pred Kr. v Aténach zomrel okolo roku 355 pred Kr. v Korinte. Bol gréckym spisovateľom v staroveku, neskôr autorom obľúbených spisov z rôznych odborov. Ako príslušník zámožných vrstiev a Sokratov žiak mal odmietavý vzťah k aténskej demokracii a sympatizoval so Spartou, príznačný je jeho obdiv k silnej osobnosti. Zaslúžil sa tiež o rozvoj ekonómie (ekonomika = náuka o vedení domácnosti) a zaviedol tiež pojem makroekonómia.

Väčšinou idealizovali naturálny typ hospodárstva. Rozvoj ekonomického myslenia v náboženskom duchu patrí do obdobia stredoveku. V Európe išlo hlavne o kresťanské učenie, v západnej Európe išlo o učenie talianskeho dominikánskeho mnícha Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Peniaze chápal ako prostriedok výmeny, záruku na budúce statky a mieru hodnoty. Už v jeho učení sa objavuje význam súkromného vlastníctva, ktoré je nevyhnutné pre ľudský život.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • 1 HISTÓRIA EKONÓMIE A EKONOMIKY
 • 1.1 Historický vývoj ekonómie a ekonomických teórií
 • 1.2 Vznik a vývoj ekonómie ako samostatnej vedy
 • 1.3 Ekonómia a ekonomika
 • 1.4 Statky a ich klasifikácia
 • 1.5 Mikroekonómia a makroekonómia
 • 2 TRH A TRHOVÝ MECHANIZMUS
 • 2.1 Trh – pojem, typy, charakteristika
 • 2.2 Trh a jeho konkurencia
 • 2.3 Trhový mechanizmus, proces tvorby dopytu, ponuky a ceny
 • 2.3.1 Dopyt
 • 2.3.2 Ponuka
 • 2.3.3 Rovnovážna cena
 • 3 TRH A VÝROBNÉ FAKTORY
 • 3.1 Trh práce a mzda
 • 3.1.1 Dopyt po práci
 • 3.1.2 Ponuka práce
 • 3.2 Kapitál – dopyt, ponuka, zisk
 • 3.3 Dopyt po kapitáli
 • 3.4 Ponuka kapitálu
 • 3.5 Zisk
 • 3.6 Pôda pozemková renta, príroda
 • 3.6.1 Dopyt po pôde
 • 3.6.2 Ponuka pôdy
 • 4 PODNIK A PODNIKANIE
 • 4.1 Podstata, charakteristika a členenie podniku a podnikania
 • 4.2 Druhy podnikov
 • 4.3 Formy podnikov a podnikania
 • 4.4 Podnik živnostníka
 • 4.5 Obchodné spoločnosti
 • 4.6 Združovanie podnikov
 • 4.7 Výnosy, náklady a hospodársky výsledok podniku
 • 4.7.1 Náklady podniku
 • 4.7.2 Výnosy podniku
 • 5 ÚLOHA ŠTÁTU V EKONOMIKE
 • 5.1 Hospodárska politika, ciele, formy a nástroje
 • 5.2 Monetárna politika štátu
 • 5.3 Fiškálna politika štátu
 • 5.4 Hospodársky výsledok štátu
 • 5.4.1 Štátny rozpočet
 • 5.4.2 Príjmy štátneho rozpočtu
 • 5.4.3 Výdavky štátneho rozpočtu
 • 6 MAKROEKONOMICKÉ VELIČINY MERANIA VÝKONNOSTI EKONOMIKY
 • 6.1 Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt
 • 6.1.1 Ekonomický rast
 • 6.2 Čistý domáci produkt
 • 6.3 Hrubý domáci a národný produkt a ich výpočet
 • 6.3.1 Hrubý národný produkt
 • 7 PENIAZE A TRHOVÁ EKONOMIKA
 • 7.1 Peniaze, ich podstata a funkcie
 • 7.2 Peňažný trh a bankový systém
 • 7.2.1 Peňažný trh
 • 7.2.2 Bankový systém
 • 7.3 Peniaze a inflácia
 • 7.4 Nezamestnanosť a inflácia
 • 8 MEDZINÁRODNÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA
 • 8.1 Formy ekonomickej integrácie
 • 8.2 Európska únia, jej inštitúcie
 • 8.3 Slovensko a jeho miesto v Európskej únii
 • 8.4 Hospodárska a menová únia
 • 8.5 Zavedenie jednotnej európskej meny
 • ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

 

 

Autori:
doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.
Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD.
Recenzovali:
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. – FPM EU Bratislava
doc. Ing. Peter Markovič, PhD., EU Bratislava
Tlač:
Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 120
ISBN 978 – 80 – 8132 – 008 – 8
EAN 9788081320088

Dohodnutá predajná cena 7,15 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…