Základy sociológie

indexbooksBB23

Základy sociológie
Mgr. Kamil Kardis, PhD.

Sociológia sa všeobecne definuje ako veda o spoločnosti. Túto neurčitú a nedostatočne konkrétnu definíciu sociológovia rôznym spôsobom upresňujú, a tak svoju vedu vymedzujú ako vedu o sociálnom správaní, o vzájomnom pôsobení ľudí, o sociálnych skupinách, o sociálnych vzťahoch, o sociálnej štruktúre a podobne. Nejednoznačnosť a nedostatočnosť vymedzenia sociológie ako vedy vyplýva z toho, že samotný pojem spoločnosť nie je dostatočne jasný a konkrétny.

Neexistuje jedna sociologická perspektíva, je potrebné povedať, že v oblasti sociológii je niekoľko výrazne odlišných škôl sociologického myslenia. Všetky smery vnímajú sociológiu ako vedu skúmajúcu sociálne správanie človeka, medziľudské vzťahy a ich výsledky. Základným predpokladom sociológie je myšlienka, že ľudská existencia je existenciou spoločenskou. Ľudia sú medzi sebou prepojení a ich život závisí od iných, vplývajú na seba navzájom.

Cieľom tejto práce je vysvetliť základné sociologické pojmy a sociologické prístupy pri skúmaní a vysvetľovaní spoločnosti, jej mechanizmov, procesov v nej prebiehajúcich. Práca obsahuje základné sociologické koncepty v mikrosociologickej a makrosociologickej perspektíve.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • 1 Predmet a cieľ sociológie ako vedy
 • 1. 1 Sociológia a iné sociálne vedy
 • 1. 2 Vývoj sociológie
 • 1. 3 Súčasná sociológia
 • 2 Spoločnosť a jej typy
 • 2. 1 Charakteristika spoločnosti
 • 2. 2 Typológie spoločností
 • 2. 3 Tradičná spoločnosť
 • 2. 4 Západná modernita: aspekty spoločenských zmien
 • 2. 5 Postmoderná spoločnosť
 • 2. 6 Globalizácia
 • 2. 7 Náboženstvo v postmodernej spoločnosti
 • 3 Sociálna štruktúra
 • 3. 1 Typy a prvky sociálnych štruktúr
 • 3. 2 Sociálny status
 • 3. 3 Sociálna rola
 • 3. 4 Sociálne inštitúcie
 • 4 Druhy sociálnych (spoločenských) javov
 • 4. 1 Sociálna interakcia a vzťahy
 • 5 Kultúra
 • 5. 1 Definície kultúry
 • 5. 2 Definície hodnôt
 • 5. 3 Základné hodnoty a ich význam v spoločnosti
 • 5. 4 Základné hodnoty a sociálne učenie Cirkvi
 • 5. 5 Význam kultúry v živote človeka
 • 6 Socializácia
 • 6. 1 Sociologické teórie socializácie
 • 6. 2 Štádia socializácie
 • 6. 3 Prostredie socializácie
 • 7 Sociálna stratifikácia
 • 7. 1 Charakteristika sociálnej stratifikácie
 • 7. 2 Teórie sociálnej stratifikácie
 • 8 Sociálna skupina
 • 8. 1 Štruktúra a dynamika sociálnej skupiny
 • 8. 2 Typy skupiny
 • 8. 3 Formálna organizácia
 • 9 Sociálna konformita a nonkonformita
 • 9. 1 Teoretické perspektívy sociálnej konformity
 • 9. 2 Sociálna konformita a sociálna kontrola
 • 9. 3 Sociálna nonkonformita
 • 10 Kolektívne správanie
 • 10. 1 Dav
 • 10. 2 Verejnosť
 • Použitá literatúra

 

Autor: Mgr. Kamil Kardis, PhD.
Recenzenti:
Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Dr hab. Paweł Marzec
Dr Kazimierz Święs
Technická úprava: MENTA MEDIA s.r.o.
Vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove,
Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove
Tlač: Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Počet strán 192
ISBN 978-80-555-0108-6

Dohodnutá predajná cena 8,92 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…