Aktuálne otázky života Cirkvi

Aktuálne otázky života Cirkvi

Aktuálne otázky života Cirkvi
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

Slovo na úvod

V posledných dňoch svojho pozemského – spasiteľského účinkovania Isus Christos sa zdržiaval v Jeruzaleme, denne kázal Evanjelium prítomnému ľudu, všetkých vyzýval k vernosti Bohu, k uvedomeniu si Božích zasľúbení, ktoré kulminovali v Jeho príchode pre spásu sveta a človeka, k pokániu a účasti na novom živote. Tak ako svätý Ján Krstiteľ, aj Christos vyzval všetkých k pokániu, k návratu k Bohu, obnove svojho vnútra, k živej jednote s Bohom, ktorá sa s nebývalou silou prejaví v novozákonnej Cirkvi, novom Božom dome, novom Božom ľude, Neveste Baránkovej (Christovej, Mt 3,2 4,17 Lk 3,1-20 Zj 22,17). Prisľúbil Ducha Božieho (Jn 15,26), ktorý každému, kto uverí a bude sa kajať, dá silu a schopnosť prijať a pochopiť Ním hlásané Evanjélium, podľa neho žiť a uzrieť svetlo večného života, byť vo večnom spoločenstve s Bohom – tvárou v tvár (Jn 16,13 1Kor 13,12).

Keď sa všetko naplnilo a Božia Cirkev sa stala prostredím spásy, apoštol Peter napísal: “Pristupujte k Nemu (Christovi), živému kameňu… Aj vy , ako živé kamene, duchovný dom, budujte sa vo sväté kňazstvo, aby ste prinášali Bohu duchovné obete, príjemné Bohu skrze Isusa Christa…” Lebo “vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, Jeho vlastný svätý ľud, aby ste zvestovali veľké skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla” (1Ot 2,4-5,9).

Máme teda všetko, čo potrebujeme k nášmu znovuzrodeniu v Bohu, k novému životu a k účasti na večnom živote: veríme v jediného pravého a živého Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, máme zjavenú všetku pravdu Božiu, ktorá je Duchom Svätým zapísaná v knihách Svätého Písma Nového Zákona – v Evanjeliu a svedectve apoštolov, vo večnom Evanjeliu, v Evanjeliu večného života…

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

  • Slovo na úvod
  • Svätá tajina pokánia
  • Eucharistia – život a svetlo sveta
  • Aktuálna potreba katechizácie a rekatechizácie
  • K otázke normatívneho textu Svätého Písma
  • Hlavné podmienky chirotónie na kňaza
  • “Dávaj pozor na seba a na učenie” (1Tm 4,16)
  • Poznanie, skúsenosť a askéza
  • Obsah

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
prot. ThDr. Štefan Horkaj
Technický redaktor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 130
ISBN 978-80-969848-3-1

Dohodnutá predajná cena 7,57 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…