Christovo vznesenie sa na nebo

Christovo vznesenie sa na nebo

Christovo vznesenie sa na nebo
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

 

Predslov

Boh je nielen dokonalý Stvoriteľ, ale aj dokonalý Otec, ktorý stvoril všetko z lásky a takto sa k nemu od počiatku aj správa. Nestvoril nás iba pre potešenie, ale preto, aby nám ako rozumným a slobodným bytostiam daroval možnosť žiť: teraz i vo večnosti. Lebo nám ľuďom dal perspektívu večného života, umožnil účasť na Božom živote (2 Pt 1, 4). Nepotreboval našu pomoc, modlitby ani vďakyvzdania, ale chcel, aby sme aj my mohli zažiť Jeho dobrotu, radosť a pokoj, v ktorých On pre¬býva. Vedel, že to nebude bez ťažkostí, ale aj napriek tomu nám túto možnosť nechcel vziať.

Chcel sa o nás starať a túto svoju starostlivosť si predsavzal ešte predtým, než nás stvoril. Niekedy sa táto starostlivosť nazýva ikonómiou, čo v doslovnom preklade znamená budovanie alebo spravovanie domu (gr. oikonomia). Týmto domom alebo domácnosťou je celý svet a my v ňom. Apoštol Pavel hovorí, že my sme „domáci Boží“, lebo patríme k Jeho svätej Cirkvi (Ef 2, 19).

Božia starostlivosť sa najviac prejavila v poslaní na svet Božieho Syna Isusa Christa, ktorý vykonal počas svojho viditeľného prebývania na zemi množstvo veľkých skutkov. Tieto skutky sa nazývajú spasiteľskými, pretože nás zachránili od smrti a darovali nám spasenie.

Medzi tie najdôležitejšie patria:
1. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke o narodení Spasiteľa
2. Christovo narodenie
3. Obrezanie
4. Stretnutie so starcom Simeonom
5. Zjavenie Boha na rieke Jordán
6. Učenie a konanie zázrakov
7. Preobrazenie na hore Tábor
8. Vzkriesenie Lazára a vchod do Jeruzalema
9. Utrpenie a smrť na kríži
10. Zmŕtvychvstanie
11. Vznesenie sa na nebo a
12. Zoslanie Svätého Ducha.

Táto kniha je pokusom o priblíženie a vysvetlenie predposledného z najväčších spasiteľských skutkov Isusa Christa a to Jeho vznesenia sa na nebo. Výraz „vznesenie“ bude pre niektorých čitateľov možno trochu nezvyčajný a zvláštny. Je však správny, pretože najplnšie vyjadruje podstatu udalosti, ktorú označuje. Podrobnejšie bude táto otázka vysvetlená nižšie.

Celý tento výklad Christovho vznesenia sa na nebo bol vypracovaný so snahou o čo najdokonalejšiu vernosť cirkevnej Tradícii, Svätému Písmu a bohoslužobným textom našej Cirkvi. Keďže bol napísaný s pomocou diel svätých otcov a dobrých teológov našej Cirkvi, veríme, že čitateľom pomôže lepšie pochopiť veľkosť a význam Christovho prechodu zo zeme na nebo a že nás uvedie aj do duchovného a modlitebného prežívania tejto udalosti. Kniha môže poslúžiť aj ako pomôcka pri príprave kázní, pre prehĺbenie a posilnenie našej duchovnosti.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Predslov
 • Zavŕšenie Christovho spasiteľského diela
 • Radosť
 • Historická udalosť
 • Nebo
 • Isus Christos neodišiel zo zeme
 • Isus Christos ako Boh nikdy neodišiel z neba
 • Teraz je Isus Christos v nebi už aj ako človek
 • Olivová hora
 • Oblak
 • Výraz «vznesenie sa»
 • Isus Christos sa vzniesol na nebo vlastnou mocou
 • Isus Christos je prvý človek v nebi
 • Dokonalosť ľudskej prirodzenosti Isusa Christa
 • Oslávenie
 • Význam Christovho nanebovstúpenia pre Cirkev
 • Christovo nanebovstúpenie je možnosť aj výzva
 • Hľadenie do nebies a do večnej budúcnosti
 • Prítomnosť Isusa Christa v Cirkvi a vo svete
 • Christovo nanebovstúpenie, koniec sveta a súd
 • Návrat do slávy
 • Na štyridsiaty deň
 • Výnimočnosť Christovho vznesenia sa na nebo
 • Naše nanebovstúpenie
 • Sedenie a státie po pravici Otca
 • Boží trón
 • Ticho, o ktorom sa dopočul celý svet
 • Požehnanie
 • Apoštoli – očití svedkovia
 • Isus Christos príde tak isto, ako odišiel
 • Prítomnosť anjelov
 • Starozákonné proroctvá
 • Predobraz z čias Nového Zákona
 • Christove pokyny
 • Chrám a spoločná modlitba
 • Presvätá Bohorodička
 • Poslušnosť
 • Bohoslovie a askéza – nasledovanie Isusa Christa až do nebies
 • Klaňanie sa, návrat do Jeruzalema a prebývanie v hornej sieni
 • Naše oslávenie
 • Posledná podmienka pre zostúpenie Svätého Ducha
 • Cirkev – naša brána do nebies
 • Isus Christos – vyvolený prvopočiatok ľudského rodu
 • Pokora
 • Dôvody Christovho vznesenia sa na nebo
 • Sviatok Vznesenia sa Isusa Christa na nebo
 • Ikona vznesenia sa Isusa Christa na nebo
 • Tropar a kondak sviatku Vznesenia sa Isusa Christa na nebo
 • Znamenie
 • Literatúra
 • Obsah

oddelovac

Autor: ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Recenzenti:
ThDr. Ján Jacoš, CSc.
Mgr. Miroslav Župina, PhD.
Technický redaktor: Mgr. Ján Husár
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 78
ISBN 80-8068-309-3

Dohodnutá predajná cena 6,21 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:


Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…