Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

Predslov
… pokračovanie v knihe …

 

 

 

 

 

 

 

 

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • I. HISTORICKO-KRITICKÝ ÚVOD
 • Autor a autentickosť Evanjelia podľa Jána
 • Adresáti Evanjelia podľa Jána
 • Čas a miesto napísania Evanjelia podľa Jána
 • Cieľ a tedencia Evanjelia podľa Jána
 • Neporušenosť (integrita) Evanjelia podľa Jána
 • Vzťah Evanjelia podľa Jána k Evanjeliám synoptickým
 • Historický charakter Evanjelia podľa Jána
 • Celkový pohľad na Jánovo svedectvo o Christu
 • Dôležité črty Jánovej teológie
 • II. VÝZNAM UČENIA O „SLOVE – LOGU“ A JEHO VÝVOJ V PREDKRESŤANSKEJ DOBE
 • Význam učenia o „Slove – logu“
 • Vývoj učenia o „slove – logu“ v predkresťanskej dobe
 • Staroegyptské učenie o „slove – logu“
 • Pojem „slovo – logos“ v gréckom jazyku a gréckej filozofii
 • Heraklitovo učenie o „slove – logu“
 • Anaxagorovo učenie o „slove – logu“
 • „Slovo – logos“ u Platóna
 • „Slovo – lgos“ u Aristotela
 • Stoické ponímanie „slova – logu“
 • Starozákonné učenie o Logu a jeho vplyv na rozvoj idey
 • Starozákonné učenie o Logu
 • Logos v deuterokánonických knihách Starého Zákona
 • Idea logu u palestínskych Židov
 • Idea logu u alexandrijských Židov
 • Logos v učení Filona Alexandrijského
 • EVANJELIUM PODĽA JÁNA
 • Isus Christos – vtelené Slovo Božie
 • Prvé svedectvo Jána Krstiteľa (1, 19-28)
 • Druhé svedectvo Jána Krstiteľa (1, 29-34)
 • Tretie svedectvo Jána Krstiteľa. Prví učeníci Isusovi
 • Povolanie Filipa a Natanaela (1, 43-51)
 • Preštudovana a použitá literatúra

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
ThDr. Ján Jacoš, CSc.
Technický redaktor:
Mgr. Ján Husár
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 424
ISBN 978-80-8068-732-8

Dohodnutá predajná cena 12,07 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…