Hermeneutický zmysel posvätných spisov kresťanstva

Hermeneutický zmysel

Hermeneutický zmysel
posvätných spisov kresťanstva
PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

Pojem hermeneutiky sa dotýka všetkých humanitných vied, pretože v týchto vedách ide o pochopenie. To ovplyvňuje aj jej rozdelenie podľa jednotlivých oblastí skúmania. Jednu z jej oblasti predstavuje biblická hermeneutika, ktorej objektom skúmania je posvätný text kresťanov nazvaný Sväté písmo alebo Biblia. Každý, kto otvorí Písmo a číta, snaží sa porozumieť biblickému textu. Pri hľadaní hermeneutického zmyslu sa vynárajú otázky súvisiace hlavne s textom, autorom, predmetom, o ktorom text hovorí a prijímateľom. Otázky: „O čom text hovorí? Aký má význam a aký význam má dnes pre konkrétny život kresťana?“ predstavujú ťažisko výskumu biblickej hermeneutiky ako interpretácie a reinterpretácie posolstva ukrytého v textoch Písma. Predsa pre mnohých čitateľov ostáva text stále neprístupný.

Už niekoľko rokov vnímame v súčasnom prostredí problém, že kým my žijeme dnes, Biblia ako Posvätné spisy kresťanstva bola napísaná v minulosti. Ako je možné porozumieť a sledovať posolstvo spracované pred mnohými rokmi? Rozumieť textu znamená vysvetliť ho po jeho odbornej stránke ako text staroveký a zároveň použiť všetky prostriedky, aby bol pochopený, t. z. prijatý srdcom. K tomu nám pomáha vedný odbor biblickej hermeneutiky, ktorý sa prostredníctvom hermeneutických zmyslov použitých na text Písma snaží čo najlepšie vysvetliť a pochopiť biblický text v súčasnom svete.

Cieľom tejto publikácie je predstaviť biblickú hermeneutiku a hermeneutické zmysly v ich metodologickom, historickom, ako aj v praktickom interpretačnom procese a ich použitie na príklade starovekého textu Biblie s konkrétnymi krokmi interpretácie posvätných textov Písma v kontexte katolíckej tradície.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • 1. HERMENEUTICKÝ ZMYSEL V TRADÍCIÍ CIRKVI
 • 1.1 Starovek
 • 1.2 Stredovek
 • 1.3 Novovek
 • 2. BIBLICKÁ HERMENEUTIKA
 • 2.1 Pojem, definícia a rozdelenie biblickej hermeneutiky
 • 2.2 Noematika
 • 2.3 Heuristika
 • 2.4 Proforistika
 • 3. BIBLICKÝ ZMYSEL
 • 3.1 Literárny (slovný) zmysel – sensus litteralis
 • 3.2 Duchovný zmysel – sensus spiritualis
 • 3.3 Roviny sensus spiritualis
 • 3.4 Plný zmysel – sensus plenior
 • 4. NEBIBLICKÉ ZMYSLY
 • 4.1 Prispôsobený (akomodačný) zmysel – sensus accomodatus
 • 4.2 Dôsledný (odvodený) zmysel – sensus consequens
 • 5. BIBLICKÝ ZMYSEL V PRAKTICKEJ INTERPRETÁCII
 • 5.1 Ukážky literárneho (slovného) zmyslu
 • 5.2 Ukážky duchovného zmyslu
 • 5.3 Ukážky sensus plenior
 • 5.4 Príklady akomodácie a conseqencie
 • 5.5 Kritika niektorých súčasných hermeneutických prístupov
 • 5.6 Niektoré odporúčania dokumentu Interpretácia Biblie v Cirkvi
 • ZÁVER
 • ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

oddelovac

Autor:
PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
Recenzenti:
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Odborná spolupráca:
ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Technická spolupráca a marketing:
MENTA MEDIA s.r.o.
Grafika a tlač:
Tlačiareň svidnícka s.r.o.
ISBN 978-80-555-0189-5

Dohodnutá predajná cena 7,86 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…