O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska

o ruskom byzantinizme

O ruskom byzantinizme,
židovstvujúcich
a vesternizácii Ruska
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

Toto je nová séria kníh o ruských prevažne duchovných dejinách, ktorú som nazval ROS(H)SOFIA. Pomenovanie pochádza z kombinácie slov ROSH, ROŠ – hebr. HLAVA, ROS – byzantské označenie Rusov, a SOFIA – grécky Múdrosť, Premúdrosť. S termínom ROŠ sa stretneme u proroka Ezechiela, konkrétne v 38. a 39. kapitole jeho prorockej knihy. Avšak problém je v tom, že nie všetky starobylé texty tejto knihy sa pri preklade slov definujúcich Goga ako „knieža Roš“ zhodujú. Ťažkosti s interpretáciou ako aj samotným prekladom ROSH´a sú výborne vysvetlené v dvoch statiach, ktoré vyšli ešte v r. 1925, resp. 1940. Jedna patrí A. Florovskému, druhá M. Siuziumovovi. V blízkej budúcnosti ich obe opublikujem v slovenskom preklade. To isté platí aj o slove SOFIA. Nejednoznačná interpretácia Múdrosti má svoje dávnoveké pozadie.

O Múdrosti čítame v tzv. Chokhmických knihách Starého zákona, v Epose o Gilgamešovi, ale aj v gréckej filozofickej tradícii (nehovoriac o iných kultúrnych a civilizačných okruhoch). V pôvodnom kresťanskom chápaní je Múdrosť Božia stotožnená s Christom, teda Mesiášom. Z toho vyplýva, že ROSH aj SOFIA majú mesiášsky a eschatologický rozmer a takto je zamýšľaná aj táto séria kníh o Rusku, jeho duchovných, spoločenských, kultúrnych, politických a iných dejinách. Som totiž presvedčený, že význam Ruska, dnes priveľmi skresľovaný, má vážny historiozofický rozmer. Môžeme ho odmietať alebo prijímať. To je každého osobná vec. Ja som ale presvedčený, že tento sekrétny až mystický význam tu je a existuje objektívne, nezávisle od našej vôle či chcenia. Prirodzene, naše schopnosti niečo prijímať alebo odmietať sú podmieňované kvalitou i kvantitou informácií, poznaním alebo aspoň oboznámením sa so skúmanou problematikou.

V prípade Ruska ide skôr o neznalosť ako o poznanie. Neznalosť, ktorá je, podľa mňa, úmyselne šírená o zemepisne najväčšej krajine sveta. V tomto bode sa dokážu zhodnúť inštitúcie, ktoré majú alebo by aspoň mali mať celkom odlišné poslanie. A dokážu nájsť spoločnú reč hlavne vďaka vlastnej neznalosti tejto pre mnohých ošemetnej témy. Z uhla pohľadu oficiálnej propagandy je Rusko v povedomí stredoeurópskeho priestoru spájané s rokom 1968, okupáciou Československa a pričlenením geografického priestoru centrálnej Európy do sféry sovietskeho vplyvu.

Po revolučných zmenách v r. 1989 došlo k zbaveniu sa tohto nemilého a nechceného jarma a získaniu túžobne očakávanej slobody. To je veľmi zjednodušený a stručný výklad typicky prozaického chápania momentálnej situácie a dejín. Že v ňom žiadnu historiozofiu určite nenájdete – a už vôbec nie poznanie minulosti so všetkými jej zákrutami, križovatkami, slepými uličkami… – hádam netreba zdôrazňovať. No pretože dejiny sú učiteľkou života, je dobré pozrieť sa na celý problém aj z iného uhla, predovšetkým ale s inými poznatkami, ktoré médiá, podobne ako ulica, určite neposkytnú. A toto je zámer aj tejto mojej série.

prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Predhovor
 • Namiesto úvodu
 • Výber viery
 • Letopisný sujet a historické reálie
 • Počiatky byzantinizmu na Rusi
 • K historiozofii Ruska
 • Rusko a Európa
 • Rusko
 • O strigoľníkoch a židovstvujúcich
 • Strigoľníci
 • Židovstvujúci
 • Židia a moskovská Rus na začiatku novoveku
 • Vesternizácia Ruska
 • Ikonografický kánon a novgorodská ikona Sofie
 • Príklad duchovnej vesternizácie Ruska?
 • Príloha
 • Použitá literatúra

oddelovac

Autor: prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
Recenzenti:
ThDr. Václav Ježek, PhD.
Mgr. Robert Ivan, PhD.
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Grafika a tlač: Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Počet strán 272
ISBN 978-80-968349-1-4

Dohodnutá predajná cena 13,57 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…