Proroci

prorociProroci
Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.

 

Pri stretávaní sa s pojmom prorok alebo prorocké slovo rozumieme svätách mužov, ktorí z vnuknutia Svätého Ducha hovorili to, čo sa má stať v budúcnosti ľudstav, do ktorej vstúpi Mesiáš. V súvislosti s tým chápeme proroctvo ako zvesť o budúcom Mesiášovi a Jeho Cirkvi.

V podstatnej miere tu ide o dušpastiersku služby pre zachovávanie viery v jedného Boha, plnenie Božieho zákona, aby vyvolený národ správne poznal Boha a bol schopný prijať Mesiáša. Proroci sú teda strážcami a pastiermi, ktorí dozerajú na duchovný život vyvoleného národa. Úlohou starozákonných prorokov bolo teda poučovať ľudstvo správnom vzťahu voči Bohu a blížnemu pri riešení zložitých náboženských, spoločenských a individuálnych problémov Izraelitov. Proroci, verní Božiemu zjaveniu, zohrali jednu z najvýznamnejších úloh Starého Zákona. Svojou oddanou službou Bohu boli neoceniteľným prínosom pre izraelský národ a prostredníctvom neho i pre celé ľudstvo. Hlásaním Božej vúle boli proroci duchovnými strážcami a neúnavnými ochrancami teokracie v izraelskej spoločnosti. Bohom vyvolenému národu ukazovali cestu k zbožnému a pokojnému životu. Neraz preto poukazovali i na správnosť či nesprávnosť politiky izraelských  či judských ráľov, kniežat a kňazov, na ich nesprávny vzťah k Bohu, vyvolenému ľudu i pohanskému okoliu.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Starozákonní proroci
 • Pojem a osobnosť starozákonného proroka
 • Pomenovania Hospodinov prorok
 • Starozákonný profetizmus
 • Praví a nepraví proroci
 • Falošní proroci – samozvanci
 • Zjavenie a vyjadrenie proroctiev
 • Povolanie proroka
 • Prijímanie Božieho slova prorokom
 • Charakteristické črty starozákonných proroctiev
 • Symbolické úkony prorokov
 • Neizraelskí nepraví proroci v najstarších časoch na Východe
 • Teológia prorokov
 • Zápas prorokov o sociálnu spravodlivosť
 • Prorocké knihy
 • Proroci ako pripravovatelia Izraelitov k prijatiu Mesiáša
 • Prorocká služba Isusa Christa
 • Proroctvá o Mesiášovi
 • Prorocké predobrazy o Christovi
 • Ábel – predobraz Isusa Christa
 • Noe a potopa
 • Melchisedek – predobraz Isusa Christa
 • Abrahám a Izák - predobraz Isusa Christa
 • Mojžiš  - predobraz Isusa Christa
 • Horiaci ker -  - predobraz Bohorodičky
 • Paschálny baránok  - predobraz Isusa Christa
 • Ohnivý stĺp  - predobraz Isusa Christa
 • Pascha
 • Prechod cez Červené more
 • Manna – predobraz svätej Eucharistie
 • Voda zo skaly
 • Archa zmluvy
 • Kríž
 • Áronova palica
 • Zlatý svietnik  - predobraz Isusa Christa
 • Umývadlo - predobraz Isusa Christa
 • Voňavý tymián  - predobraz Isusa Christa
 • Veľkňaz Áron
 • Starozákonný oltár
 • Krvavé obete
 • Mojžiš a starozákonní proroci
 • Dvanásť prameňov vody
 • Dávid  - predobraz Isusa Christa
 • Prorok Jonáš - predobraz Isusa Christa
 • Prorok Jeremiáš - predobraz Isusa Christa
 • Prorocké menovanie Mesiáša
 • Prorocká služby novozákonnej Cirkvi
 • Vnútorná jednota starozákonného a novozákonného profetizmu
 • Charakter a forma novozákonných prorociev
 • Literatúra

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Recenzenti:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
doc. Alexander Cap, CSc.
Jazyková úprava:
Mgr. Svetlana Kokavcová
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 160
ISBN: 80-8068-432-4
EAN: 9788080684237

Dohodnutá predajná cena 7,93 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…