Učenie sv. Bazila Veľkého

UČENIE SV. BAZILA VEĽKÉHO

UČENIE SV. BAZILA VEĽKÉHO
O SVÄTEJ TROJICI
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

 

 

Na úvod

Cirkevné učenie o Svätej Trojici domomentu, kedy ono získalopotrebnú teologickú podobu, existovalo niekoľko storočí a muselo zvádzať neúprosný boj s takými dobre organizovanými heretickými smermi, akými boli sabelianizmus, arianizmus, hnutie pneumatomachov (duchoborcov) a iné. Pomníkmi tohoto neúprosného dogmatického napätia navždy zostanú dva všeobecné snemy: Nikejský (325) a Carihradský (381).

Avšak najdäležitejší a mimoriadny význam v histórii objasnenia trinitárnej dogmy má trinitárna teológia kappadockých otcov: svätého Bazila Veľkého, svätého Gregora Teológa a svätého Gregora Nysského. V ich teologicko – polemických dielach trinitárna dogma získala pevné a presné presvedčivé objasnenie. Nimi stanovené ponímanie tejto základnej dogmy viery a cirkevého učenia (podľa zjaveného obsahu i terminológie) sa stalo drahocenným dedičstvom, “bohatstvom pravoslávneho (dogmatického) bohoslovia” (Sláva na chvalit. stich. sviatku Christovho narodenia). Nebola to však žiadna novota, ako to niekedy neprávom tvrdia niektorí západní autori, ale iba presný výklad, objasnenie podstaty cirkeného učenia o Svätej Trojici, ako to bolo vyjadrené a definované v nikejsko – carihradskom Vyznaní viery. Je to všeobecná zásada Pravoslávnej cirkvi, ktorou sa riadia všetci obhajcovia cirkevného učenia ktoromkoľvek storočí…

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

 

OBSAH KNIHY:

 • Učenie o Svätej Trojici do doby sv. Bazila Veľkého
 • Učenie o Svätej Trojici do doby apologétov
 • Pojem a charakter dogmy o Svätej Trojici
 • Novozákonné učenie o Svätej Trojici
 • Učenie o Svätej Trojici v Symboloch a Pravidlách viery
 • Učenie o Svätej Trojici v dielach apoštolských mužov
 • Dogma o Svätej Trojici v dielach autorov do 4. storočia
 • Učenie o Svätej Trojici u kresťanských apologétov
 • Učenie o Svätej Trojici u sv. Ireneja Lyonského
 • Monarchianizmus: monarchiani dynamisti a modalisti
 • Vývoj trinitárnej teológie v Ríme
 • Učenie Tertuliána o Svätej Trojici
 • Učenie Origena o Svätej Trojici
 • Učenie o Svätej Trojici Dionýza Alexandrijského a Rímskeho
 • Stav učenia o Svätej Trojici od 4. st. až do doby sv. B.V.
 • Arianizmus
 • Učenie Pavla Samosatského
 • Učenie presbytera Lukiána
 • Dogmatické učenie Ária
 • Dogmatické rozhodnutie Nikejského snemu (325)
 • Ďaľší vývoj trinitárnej teológie do doby sv. B. Veľkého
 • Učenie sv. Bazila Veľkého o Svätej Trojici
 • Osobnosť sv. Bazila Veľkého a jeho teologické postoje
 • Teologické diela sv. Bazila Veľkého
 • Diela dogmaticko – polemické
 • Diela exegetické
 • Diela asketické
 • Liturgické diela sv. Bazila Veľkého
 • Besedy
 • Listy
 • Učenie Bazila Veľkého o Bohu v samom sebe
 • Učenie Eunomija o poznateľnosti Božej bytnosti
 • Vyvrátenie Eunomijovho učnia o poznateľnosti Božej bytnosti
 • Odlišnosť slov
 • Predbežné poznámky
 • Pojem osoba vo všeobecnosti
 • Pojem osoba vo vzťahu k Bohu
 • Učenie sv. Bazila Veľkého o Božom Synovi
 • Božie rodenie podľa názoru Eunomija
 • Vyvrátenie názoru Eunomija na rodenie Syna B. Veľkým
 • Pojem pravého Rodenia
 • Učenie sv. Bazila Veľkého o jednobytnosti Syna s Otcom
 • Z histórie vývoja pojmu jednobytnosť
 • Vzťah sv. Bazila Veľkého k jednobytnosti
 • Učenie sv. Bazila Veľkého o jednobytnosti Syna s Otcom
 • Učenie sv. Bazila Veľkého o Svätom Duchu
 • Jednobynosť Sv. Ducha s Bohom Otcom a Bohom Synom
 • Spoločenstvo a plná jednota Sv. Ducha s Bohom Otcom a Bohom Synom
 • Učenie sv. Bazila Veľkého o pochádzaní Svätého Ducha
 • Neodôvodnenosť odvolaní zást. “filioque” na sved. sv. B. V.
 • Všeobecný pohľad na učenie sv. Bazila V. o Svätej Trojici
 • Dogmaticko – praktický charakter tohto učenia
 • Vlastná teol. práca sv. B. Veľkého – Racio. el. v jeho učení
 • Pramene a literatúra

 

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
prot. ThDr. Ján Jacoš, CsC.
Technický redaktor:
Mgr Ján Husár, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 364
ISBN 978-80-8068-892-9

Dohodnutá predajná cena 11,85 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…