Biológia

biologia

BIOLÓGIA
Doc. MVDr. Pavol Balent, PhD.

Predhovor

Než začnete čítať…

Biológia (bios – život, logos – veda) je komplex biologických vied študujúcich všetky živé objekty.
Tieto biologické vedy môžeme rozdelit do troch skupín:
- systematické vedy sú zamerané na štúdium jednotlivých typov organizmov
(napr. virológia, bakteriológia, botanika, zoológia, antropológia),
- všeobecné vedy sú zamerané na štúdium vlastností živých sústav (napr. morfológia, fyziológia, embryológia, ekológia, genetika, mikrobiológia, hydrobiológia, biochémia, biofyzika),
- aplikované vedy sú to vedy lekárske, veterinárna medicína, agrobiológia, potravinárska biológia.

Všeobecná biológia skúma všeobecné formy a vlastností života pomocou metód a poznania. Postupuje od molekulovej úrovne biologických javov k úrovni bunkovej až na úroven tkanív, orgánov, organizmov, populácií, spolocenstiev a biosféry. Na každej úrovni sa uplatnuje principiálny poznatok, že každý biologický jav vo svojej podstate je urcený stavom a zmenou látok, energie a informácie a že stav, zmena ci vývoj javu sú ich výsledkom.

Hraničné vedy sú na hraniciach medzi niektorými biologickými vedami a nie sú presne vymedzené (biochémia, genetika, molekulová biológia, bunková biológia, biofyzika,…).

Autor

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

 

OBSAH KNIHY:

 • 1 BIOLÓGIA A VŠEOBECNÁ BIOLÓGIA (BÁLENT, P.)
 • 1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ BIOLÓGIE AKO VEDY
 • 1.2 METODOLÓGIA BIOLÓGIE
 • 2 ŽIVÝ SYSTÉM A JEHO ORGANIZÁCIA (BÁLENT, P.)
 • 2.1 VŠEOBECNÁ TEÓRIA SYSTÉMU
 • 2.2 ZÁKLADNÉ POJMY TEÓRIE SYSTÉMOV
 • 2.3 HIERARCHICKÉ SYSTÉMY
 • 2.4 HIERARCHIA ŽIVÝCH SÚSTAV
 • 3 CHEMICKÉ ZLOŽENIE BUNKY (VALENCÁKOVÁ, A.)
 • 3.1 BIELKOVINY (PROTEÍNY)
 • 3.2 POLYSACHARIDY
 • 3.3 LIPIDY (TUKY)
 • 3.4 NUKLEOVÉ KYSELINY
 • 4 ŠTRUKTÚRA MEMBRÁN (VALENCÁKOVÁ, A.)
 • 4.1 LIPIDOVÁ DVOJITÁ VRSTVA
 • 4.2 MEMBRÁNOVÉ PROTEÍNY
 • 4.3 TRANSPORT LÁTOK CEZ BIOMEMBRÁNY
 • 5 BUNKOVÉ ORGANELY (VALENCÁKOVÁ, A.)
 • 5.1 MEMBRÁNOVÉ ORGANELY
 • 5.2 VEZIKULÁRNE ÚTVARY
 • 5.3 CÍLIE A FLAGELY
 • 5.4 CENTRIOLY
 • 5.5 CYTOSKELET
 • 5.6 SEMIAUTONÓMNE ORGANELY (LUPTÁKOVÁ, L.)
 • 6 BUNKOVÁ MORFOGENÉZA A TYPY BUNIEK (LUPTÁKOVÁ, L.)
 • 6.1 PROKARYOTICKÁ BUNKA
 • 6.2 PRVOKY
 • 6.3 POHLAVNÉ BUNKY
 • 6.4 KMENOVÉ BUNKY
 • 6.5 SEKRECNÉ BUNKY
 • 6.6 KRVNÉ BUNKY
 • 6.7 SVALOVÁ BUNKA
 • 6.8 NERVOVÁ BUNKA
 • 6.9 NÁDOROVÉ BUNKY
 • 6.10 BUNKOVÉ KULTÚRY
 • 7 BUNKOVÝ CYKLUS (BÁLENT, P.)
 • 7.1 INTERFÁZA
 • 7.2 DELENIE BUNIEK
 • 8 BIOSYNTÉZA INFORMACNÝCH MAKROMOLEKÚL A BIELKOVÍN (BÁLENT, P.)
 • 8.1 REPLIKÁCIA DNA
 • 8.2 TRANSKRIPCIA DNA
 • 8.3 PROTEOSYNTÉZA
 • 8.4 GENETICKÁ REGULÁCIA A KONTROLA SYNTÉZY BIELKOVÍN
 • 9 VPLYV VONKAJŠÍCH FAKTOROV NA BUNKU (BÁLENT, P.)
 • 9.1 IRREVERZIBILNÉ POŠKODENIE – SMRT BUNKY
 • 9.2 REVERZIBILNÉ POŠKODENIE
 • 9.3 FYZIKÁLNE VPLYVY NA BUNKU
 • 9.4 CHEMICKÉ VPLYVY NA BUNKU
 • 9.5 BIOLOGICKÉ VPLYVY NA BUNKU
 • 10 PATOLÓGIA BUNKY (BÁLENT. P.)
 • 10.1 STARNUTIE BUNKY
 • 10.2 SMRT BUNIEK
 • 11 ÚVOD DO GENETIKY (KOKINCÁKOVÁ, T.)
 • 11.1 GÉN, GENOTYP
 • 11.2 ZNAK, FENOTYP
 • 11.3 HOMOZYGOT, HETEROZYGOT, DOMINANTNÝ, RECESÍVNY
 • 11.4 DEDICNOST A POHLAVIE
 • 11.5 TYPY HETEROGAMETNOSTI
 • 11.6 DEDICNOST ZNAKOV OVPLYVNENÝCH POHLAVÍM
 • 12 MUTÁCIE (KOKINCÁKOVÁ, T.)
 • 12.1 MUTAGÉNY A ANTIMUTAGÉNY
 • 12.2 ROZDELENIE MUTÁCIÍ
 • 12.3 VZNIK MUTÁCIE
 • 12.4 OPRAVA DNA
 • 12.5 GÉNOVÉ MUTÁCIE
 • 12.6 CHROMOZÓMOVÉ MUTÁCIE
 • 12.7 GENÓMOVÉ MUTÁCIE
 • 12.8 GENETICKÉ RIZIKO FAKTOROV VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
 • 13 LITERATÚRA

Autori:
Doc. MVDr. Pavol Bálent, PhD.
Doc. MVDr. Alexandra Valencáková, PhD.
MVDr. Tatiana Kokincáková, PhD.
MVDr. Lenka Luptáková, PhD.
Recenzenti:
prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc.
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
Vydal:
© Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
Tlač: Tlačiareň svidícka s.r.o.
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Formát A4
112 strán
ISBN 978-80-89271-78-8
EAN 9788089271788

 

 

Dohodnutá predajná cena 20,14 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…