Laboratórne metódy v genetike

laboratorne metody v genetike

LABORATÓRNE METÓDY V GENETIKE

MVDr. Tatiana Kokinčáková, PhD.

 

Predhovor
Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Dedičnosť (heredita) je schopnosť organizmu uchovávať súbor dedičných informácií o najrôznejších fyziologických a morfologických vlastnostiach a schopnosť odovzdávať tento súbor informácií svojim potomkom. Podstatou dedičnosti je dedenie.

Premenlivosť (variabilita) je tvarová a funkčná rozmanitosť živých organizmov a ich schopnosť reagovať na rôzne podmienky prostredia odlišným spôsobom. Využitie genetiky okrem lekárstva, kde skúma človeka, rôzne genetické choroby a výskum imunitného systému, rakovinového bujnenia je aj pri chovoch zvierat a v pestovateľstve nových odrôd rastlín. Genetické testy pomáhajú pri identifikácii telesných pozostatkov alebo stratených osôb, pri usvedčovaní zločincov a tiež majú význam pri určení otcovstva.

Pojem „genetika” zaviedol v roku 1907 William Bateson. Väzbu génov objavil T. H. Morgan. V polovici 19. storočia G.J. Mendel sformuloval genetické zákony a položil základy modernej genetiky. Výsledky jeho dlhoročnej práce s krížením hrachu, u ktorého sledoval ľahko pozorovateľné dedičné znaky, sa dajú zjednodušene sformulovať tak, že sa nededia znaky a vlastnosti ako také, ale čosi, čo ich vznik podmieňuje. G.J. Mendel ich nazval elementy a od roku 1909 sa označujú ako gény. V roku 1953 Watson a Crick popísali štruktúru DNA.

Autori

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • 1. Genetika
 • 1. 2 Základné pojmy v genetike
 • 2. Genealogická analýza
 • 2. 1 Autozómová dominantná dedičnosť
 • 2. 2 Autozómová recesívna dedičnosť
 • 2. 3 Dominantná dedičnosť viazaná na X- chromozóm
 • 2. 4 Recesívna dedičnosť viazaná na X- chromozóm
 • 3. Cytogenetika
 • 3. 1 Metódy klasickej cytogenetiky
 • 3. 1. 1 Vyšetrenie tkaniva
 • 3. 1. 2 Konvenčná metóda
 • 3. 1. 3 Prúžkovacie metódy
 • 3. 2 Metódy molekulárnej cytogenetiky
 • 4. Mutácie
 • 4. 1 Mutagény a antimutagény
 • 4. 2 Delenie mutácií
 • 4. 2. 1 Mutácie indukované chemomutagénmi
 • 4. 3 Génové mutácie
 • 4. 4 Chromozómové mutácie
 • 4. 5 Genómové mutácie
 • 4. 6 Typy reverzie
 • 4. 6. 1 Pravá reverzia
 • 4. 6. 2 Operačná reverzia
 • 4. 6. 3 Pseudoreverzia
 • 4. 6. 4 Intragénová supresorová mutácia
 • 5. Izolácia a purifikácia nukleových kyselín
 • 5. 1 Purifikácia nukleových kyselín
 • 5. 1. 1 Extrakcia zmesou fenol – chloroform
 • 5. 1. 2 Alkalická deneturácia
 • 5. 1. 3 Purifikácia nukleových kyselín chromatografiou
 • 5. 1. 4 Purifikácia ribonukleových kyselín
 • 5. 2 Enzýmy používané v genetike
 • 6. Centrifugácia a elektroforéza
 • 6. 1 Diferenciálna centrifugácia
 • 6. 2 Izokinetická centrifugácia
 • 6. 3 Izopyknická centrifugácia
 • 6. 4 Elektroforéza nukleových kyselín
 • 6. 4. 1 Pulzná gélová elektroforéza (PFGE)
 • 6. 4. 2 Denaturačná gradientová gélová elektroforéza (DGGE)
 • 7. Polymerázová reťazová reakcia (PCR) a jej modifikácie
 • 7. 1 Materiál použitý k PCR
 • 7. 2 Využitie PCR v praxi
 • 7. 3 Modifikácie PCR
 • 7. 3. 1 PCR – RFLP – polymorfizmus dĺžky reštrikčných enzýmov
 • 7. 3. 2 AS – PCR – alelovo špecifická PCR
 • 7. 3. 3 Multiplex PCR
 • 7. 3. 4 Nested PCR – odstupňovaná PCR
 • 7. 3. 5 I – PCR – inverzná PCR
 • 7. 3. 6 Spätná PCR
 • 7. 3. 7 DOP – PCR – PCR s degenerovanými oligonukleotidovými primermi
 • 7. 3. 8 D – PCR – degenerovaná PCR
 • 7. 3. 9 Real time PCR
 • 8. Sekvenovanie DNA
 • 8. 1 Chemická metóda sekvenovania DNA
 • 8. 2 Enzymatická metóda sekvenovania DNA
 • 8. 3 Automatické sekvenovanie DNA
 • 8. 4 De novo sekvenovanie
 • 8. 5 Resekvenovanie (komparatívne sekvenovanie)
 • 8. 6 Sekvenovanie genómu
 • 8. 7 Pyrosekvenovanie
 • 8. 8 Minisekvenovanie
 • 9. Hybridizácia nukleových kyselín
 • 9. 1 Hybridizačné sondy
 • 9. 2 Faktory ovplyvňujúce stabilitu hybridov
 • 9. 3 Metódy založené na hybridizácii DNA
 • 9. 3. 1 Southernova hybridizácia
 • 9. 3. 2 Fluorescenčná hybridizácia in situ (FISH)
 • 9. 3. 3 DNA čipy
 • 10. Klónovanie
 • 10. 1 Klónovacie vektory
 • 10. 1. 1 Plazmidové vektory
 • 10. 1. 2 Vektory odvodené od bakteriofágu LAMBDA
 • 10. 2 Spôsoby prenosu plazmidových vektorov do hostiteľských buniek
 • 10. 3 Spôsoby identifikácie baktérií obsahujúcich rekombinantné plazmidy
 • 11. Génová expresia
 • 11. 1 Transkripcia
 • 11. 1. 1 Vlastný priebeh transkripcie
 • 11. 2 Translácia
 • 11. 2. 1 Vlastný priebeh translácie
 • 11. 3 Zásahy do génovej expresie
 • 12. Transfekcia
 • 12. 1 Biochemické transfekčné postupy
 • 12. 2 Fyzikálne transfekčné postupy
 • 12. 3 Biologické transfekčné postupy
 • 13. Genetické poradenstvo a génová terapia
 • 13. 1 Podmienky pre úspešnú génovú terapiu in vitro
 • 13. 1. 1 Vlastnosti buniek vhodných na génovú terapiu in vitro
 • 13. 2 Stratégia génovej terapie in vitro a in vivo
 • 13. 2. 1 Stratégia zvýšeného počtu génov
 • 13. 2. 2 Cielené priame a nepriame usmrtenie špecifických buniek
 • 13. 2. 3 Cielená oprava mutácie
 • 13. 2. 4 Cielená inhibícia génovej expresie in vivo
 • 14. Prenatálna diagnostika geneticky podmienených ochorení
 • 14. 1 Amniocentéza a vyšetrenie chóriových klkov
 • 15. Mapovanie DNA a génové knižnice
 • 15. 1 Génové knižnice
 • 15. 2 Analýza dlhých úsekov genómu
 • 15. 3 Reštrikčná mapa
 • 15. 3. 1 Prístup zhora dole
 • 15. 3. 2 Prístup zdola hore

Autori:
MVDr. Tatiana Kokinčáková, PhD.
Doc. MVDr. Pavol Bálent, PhD.
Doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.
Recenzenti:
prof. RNDr. Peter Fedoročko, PhD.
Doc. MUDr. Marek Dudáš, PhD.
Vydal:
© Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
Tlač:  BEKI Desing s.r.o
Formát A4
103 strán
ISBN
EAN 9788089271771

 

 

 

Dohodnutá predajná cena 18,85 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…