Somatológia

somatologia

SOMATOLÓGIA

Doc. MVDr. Pavol Balent, PhD.

Predhovor

Životný cyklus buniek sa skladá z obdobia metabolickej aktivity a obdobia bunkového delenia. Časovo obdobie medzi dvoma deleniami bunky môže trvať pár hodín alebo niekoľko rokov. Mitóza je typ bunkového delenia eukaryotickej bunky. Je základným spôsobom reprodukcie jadra, za ktorým nasleduje rozdelenie celej bunky na dve dcérske bunky.

Mitóza pozostáva zo štyroch na seba naväzujúcich fáz:
• Profáza – je prvá fáza mitózy. Charakterizuje ju špiralizácia chromozómov, ktoré hrubnú a stávajú sa viditeľnými. Zaniká jadierko a dochádza k rozpadu jadrovej membrány. Po rozrušení jadrovej membrány sa formuje mitotický aparát. Centrioly sa oddialia a vzniká medzi nimi deliace vretienko. Hlavnou úlohou deliaceho vretienka je rovnomerné rozdelenie genetického materiálu. Profáza trvá približne 10 – 15 minút.
• Metafáza – začína zoskupením chromozómov do ekvatoriálnej roviny a v mieste centroméry sa spájajú s mikrotubulami deliaceho vretienka. Dôležitým procesom v tejto fáze mitózy je pozdĺžne rozdelenie chromozómov. Celý proces trvá približne 25 – 35 minút.
• Anafáza – tu dochádza k vzďaľovaniu sesterských chromozómov k protiľahlým pólom bunky. Týmto procesom je zabezpečené rovnomerné rozdelenie genetickej informácie medzi budúce dcérske bunky. Dĺžka tejto fázy je približne 5 – 8 minút.
• Telofáza – sa začína zoskupením chromozómov okolo pólov deliaceho vretienka. Dochádza k dešpiralizácií chromozómov, rekonštrukcii jadierka a jadrovej membrány. Tým vznikajú dve dcérske jadrá. Zároveň prebehne rozdelenie vlastného tela bunky a vznikajú dve dcérske bunky. Telofáza trvá približne 20 minút.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • 1. Bunka a tkanivá
 • 1.1 Bunkové organely
 • 1.2 Bunkové delenie
 • 1.3 Tkanivo
 • 1.3.1 Epitelové tkanivo
 • 1.3.2 Podporné tkanivo
 • 1.3.2.1 Väzivo
 • 1.3.2.2 Chrupka
 • 1.3.2.3 Kostné tkanivo
 • 1.3.3 Svalové tkanivo
 • 1.3.4 Nervové tkanovo
 • 1.3.5 Krv
 • 1.3.5.1 Krvná plazma
 • 1.3.5.2 Krvné bunky
 • 1.3.5.2.1 Červené krvinky
 • 1.3.5.2.2 Biele krvinky
 • 1.3.5.2.3 Krvné doštičky
 • 1.3.6 Zastavenie krvácania
 • 2. Pohybový systém
 • 2.1 Základná charakteristika kostí
 • 2.2 Základná charakteristika svalov
 • 2.2.1 Svalová kontrakcia
 • 2.3 Pletenec hornej končatiny
 • 2.3.1 Lopatka (scapula)
 • 2.3.2 Kľúčná kosť (clavicula)
 • 2.3.3 Ramenná kosť (humerus)
 • 2.3.4 Vretenná kosť (radius)
 • 2.3.5 Lakťová kosť (ulna)
 • 2.3.6 Kosti ruky
 • 2.4 Panvový pletenec
 • 2.5 Kostra dolnej končatiny
 • 2.5.1 Stehnová kosť (os femoris)
 • 2.5.2 Jabĺčko (patella)
 • 2.5.3 Píšťala (tibia)
 • 2.5.4 Ihlica (fibula)
 • 2.5.5 Kosti nohy (ossa pedis)
 • 2.6 Chrbtica (columna vertebrelis)
 • 2.7 Kostra hrudníka
 • 2.7.1 Rebrá (costae)
 • 2.7.2 Hrudná kosť (sternum)
 • 2.8 Lebka (cranium)
 • 2.8.1 Tvárová časť lebky
 • 2.8.2 Mozgová časť lebky
 • 2.9 Svaly pletenca hornej končatiny
 • 2.10 Svaly pletenca dolnej končatiny
 • 2.11 Svaly krku, chrbta a hrudníka
 • 2.12 Svaly brucha
 • 2. 13 Svaly hlavy
 • 2.14 Základná charakteristika kĺbu
 • 2.15 Kĺby hornej končatiny
 • 2.16 Kĺby dolnej končatiny
 • 3. Dýchací systém
 • 3.1 Nosová dutina (cavum nasi)
 • 3.2 Nosohltan (nasopharynx)
 • 3.3 Hrtan (larynx)
 • 3.4 Priedušnica (trachea)
 • 3.5 Priedušky (bronchi)
 • 3.6 Pľúca (pulmo)
 • 4. Srdcovo cievny systém
 • 4.1 Malý krvný obeh – pľúcny obeh
 • 4.2 Veľký krvný obeh – telový obeh
 • 4.3 Tepny a ich vetvenie
 • 4.4 Žily
 • 4.5 Portálny obeh
 • 4.6 Srdce (cor)
 • 4.6.1 Prevodový systém srdca
 • 5. Tráviaca sústava
 • 5.1 Ústna dutina (cavitas oris)
 • 5.2 Hltan (pharynx)
 • 5.3 Pažerák (oesophagus)
 • 5.4 Žalúdok (gaster, ventriculus)
 • 5.5 Tenké črevo (intestinum teneu)
 • 5.6 Hrubé črevo (colon)
 • 5.7 Pankreas
 • 5.8 Pečeň (hepar)
 • 5.9 Slezina (lien)
 • 5.10 Fyziológia trávenia
 • 5.10.1 Sacharidy
 • 5.10.2 Tuky (lipidy)
 • 5.10.3 Bielkoviny (proteíny)
 • 5.10.4 Vitamíny
 • 5.10.5 Minerálne a stopové prvky
 • 6. Močová sústava
 • 6.1 Obličky (renes)
 • 6.2 Močovod (ureter)
 • 6.3 Močový mechúr (vesica urinaria)
 • 6.4 Močová rúra (urethra)
 • 7. Pohlavná sústava
 • 7.1 Mužské pohlavné orgány (organa genitalia masculina)
 • 7.1.1 Semenníky (testes)
 • 7.1.2 Nadsemenníky (epididymides)
 • 7.1.3 Semenovody (ductus deferentes)
 • 7.1.4 Prostata
 • 7.1.5 Mužská močová rúra (urethra masculina)
 • 7.1.6 Miešok (scrotum)
 • 7.1.7 Penis
 • 7.2 Ženské pohlavné orgány (organa genitalia feminina)
 • 7.2.1 Vaječníky (ovaria)
 • 7.2.2 Vajcovody (salpinx)
 • 7.2.3 Maternica (uterus)
 • 7.2.3.1 Menštruačný cyklus
 • 7.2.4 Pošva (vagina)
 • 7.2.5 Veľké pysky ohanbia (labia majora pudenti)
 • 7.2.6 Malé pysky ohanbia (labia minora pudenti)
 • 8. Koža
 • 8.1 Vlasy, chlpy a nechty
 • 8.2 Prsníková žľaza (glandula mammaria)
 • 9. Žľazy s vnútornou sekréciou
 • 9.1 Štítna žľaza (glandula thyroidea)
 • 9.2 Príštítne telieska (glandulae parathyroideae)
 • 9.3 Endokrinná časť pankreasu (pars endocrina pancreatis)
 • 9.4 Nadobličky (glandula suprarenalis)
 • 9.5 Hypofýzy (hypophysis)
 • 9.5.1 Adenohypofýza
 • 9.5.2 Neurohypofýza
 • 10. Nervová sústava
 • 10.1 Miecha (medulla spinalis)
 • 10.1.1 Miechové nervy (nervi spinales)
 • 10.2 Predlžená miecha (medulla oblongata)
 • 10.3 Mozog (encephalon)
 • 10.3.1 Hlavové nervy
 • 10.4 Autonómne nervstvo
 • 10.5 Zmyslové orgány
 • 10.5.1 Čuch
 • 10.5.2 Chuť
 • 10.5.3 Sluch
 • 10.5.4 Zrak
 • Literatúra

 

 

Autori:
Doc. MVDr. Pavol Bálent, PhD.
MVDr. Tatiana Kokincáková, PhD.
Recenzenti:
prof. RNDr. Peter Fedoročko, PhD.
doc. MUDr. Imola Bračoková, CSc.
Vydal:
© Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
Tlač: Tlačiareň svidícka s.r.o.
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Formát A4
116 strán
ISBN 978 – 80 – 8927 – 74 – 0
EAN 9788089271740

 

 

Dohodnutá predajná cena 21,14 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…