Základy metodiky vedeckej práce

zaklady metodiky vedeckej prace

ZÁKLADY METODIKY VEDECKEJ PRÁCE
prof. PhDr. Mária Kilíková,PhD.

 

Predhovor

Než začnete čítať…

Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupna sa ukoncuje vykonaním štátnej skúšky, súcastou ktorej je aj obhajoba záverecnej práce (§ 52, ods. 4, § 51 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Záverecná práca a jej obhajoba sú neoddelitelnou súcastou štátnej záverecnej skúšky. Dokazuje schopnost študenta samostatne pracovat s teoretickou a klinickou stránkou riešeného problému, používat a orientovat sa v odbornej literatúre, pracovat s dalšími zdrojmi, napr. internetovými. Napísanie kvalitnej záverecnej práce kladie nároky na vedomosti a schopnosti študenta. Kedže vo väcšine prípadov ide o prvú samostatnú odbornú prácu väcšieho rozsahu, treba venovat primeranú pozornost tak príprave na vypracovanie, ako aj otázke písania a vlastnej obhajoby práce. Práca má mat štandardnú úpravu požadovanú vysokou školou a má rešpektovat formálne a citacné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru v zmysle všeobecných právnych predpisov a požiadaviek vysokej školy.

Cielom tejto organizacnej normy je pomôct študentom pri zvládaní a riešení problémov s ktorými sa v tomto nárocnom procese stretávajú. Organizacná norma ako didaktická pomôcka študenta, vedúceho a oponenta záverecnej práce rešpektuje medzinárodné a slovenské štandardy, normy viažuce sa na obsah a formu písania záverecných a kvalifikacných prác. Okrem toho aplikujeme poznatky z odbornej literatúry a vlastné praktické skúsenosti.

Autorka

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • 1 KLASIFIKÁCIA ZÁVERECNÝCH PRÁC A POJMY
 • 1. 1 Charakteristika bakalárskej práce
 • 1. 2 Charakteristika diplomovej práce
 • 2 VÝBER TÉMY ZÁVERECNEJ PRÁCE
 • 2.1 Postup spracovania vybratej témy záverecnej práce
 • 2. 2 Štruktúra záverecnej práce
 • 2.3 Úvodná cast záverecnej práce
 • 2.4 Hlavná textová cast záverecnej práce
 • 2.4.1 Úvod záverecnej práce
 • 2.4.2 Jadro záverecnej práce
 • 2.4.2.1 Zásady písania textu jadra záverecnej práce
 • 2.4.3 Definovanie problému
 • 2.4.4 Definovanie cielov a hypotéz
 • 2.4.5 Definovanie metód a metodiky
 • 2.4.6 Stanovenie vzorky, súboru
 • 2.4.7 Prezentácia a interpretácia výsledkov
 • 2.4.8 Diskusia
 • 2.4.9 Odporúcania pre prax
 • 2.4.10 Záver
 • 2.4.11 Zoznam bibliografických odkazov
 • 2.5 Nepovinné casti záverecnej práce
 • 2.6 Formálna úprava záverecnej práce
 • 3 KRITÉRIA HODNOTENIA ZÁVERECNEJ PRÁCE
 • 3.1 Odovzdanie, registrácia a sprístupnenie záverecnej práce
 • 4 PREZENTÁCIA ZÁVERECNEJ PRÁCE
 • 5 BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZY
 • 5.1 Prístup k vyhladávaniu
 • 5.2 Metódy vyhladávanie bibliografických odkazov
 • 5.3 Služby knižníc
 • ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
 • PRÍLOHY

Autor: prof. PhDr. Mária Kilíková,PhD.
Recenzenti:
doc. Ing. Viera Jakušová,PhD. MPH.
doc. PhDr. Gabriela Sedláková, PhD.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Tlač:  Tlačiareň svidícka s.r.o.
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Formát A4
112 strán
ISBN 978-80-89271-96-2
EAN 9788089271962

 

 

Dohodnutá predajná cena 10,71 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…