Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu

zaklady projektovania

Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

 

Profesionálna činnosť v sociálnych a charitatívnych disciplínach sa vyznačuje vysokou mierou  diferecovanosti. Jej vykonávanie závisí od účinného procesu plánovania, monitorovania a hodnotenia. Preto je projektovanie aktivitou, ktorá nie je v sociálnej práci cudzorodým prvkom. Nie menej podstatným argumentom ostáva poddimenzované financovanie sociálno – caritatívnych služieb, ktoré je dlhodobým spoločenským fenoménom. Práve zameraný projektový manažment a manažment projektov je oblasť, ktorá produkuje mimoriadne efektívne techniky získavania, prerozdeľovania a udržania dodatočných finančných zdrojov.

Projektový manažment je čoraz častejšie centrálnym pojmom v procese ekonomického riadenia. Štýtny, súkromný a bez pochýb aj mimovládny sektor sa prostredníctvom grantových schémúspešne začleňuje do štruktúr Európskej únie. Príprava a celkové riadenie vymedzených projektových zámerov sa stáva bežne vyžadovanou kompetenciuo reálne fungujúcich sociálnych subjektov. Úspešná implementácia akceptuje špecifické ciele, cieľové skupiny – ich skutočné potreby, uplatňované metódy a procesy.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Úvod
 • Projektovanie – terminologická platforma
 • Projekt – jeho charakteristika, typy a fázy
 • Súvisiaca terminologická explanácia
 • Projektový manažment a manažment projektov
 • Projektovanie v sociálnych a charitatívnych oblastiach
 • Sociálna politika – východisko sociálneho projektovania
 • Sociálne programovanie – vymedzenie sociálneho projektovania
 • Sociálne projektovanie
 • Najčastejšie typy projektov v sociálnych a charitatívnych oblastiach
 • Analýza fáz projektového cyklu so zameraním na sociálne a charitatívne oblasti
 • Ciele a cieľové skupiny – špecifikum projektovania
 • Faktory úspešnosti a hodnotiace kritériá projektov
 • Žiadatelia o projekt zameraný na sociálne a charitatívne oblasti
 • Vybrané zložky PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM) METODIKY
 • Analýza zainteresovaných aktérov
 • SWOT analýza
 • Analýza problémov a cieľov
 • Matica logického rámca
 • Časový harmonogram – Ganttov diagram a metóda PERT
 • Záver
 • Použitá literatúra
 • Prílohy

oddelovac

Autor:
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Recenzenti:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Technický redaktor:
Mgr. Ján Pilko, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 100
ISBN 878-83-63055-02-8
EAN - 8788363055028

 

Dohodnutá predajná cena 9,43 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie...