Ochrana pred diskrimináciou

ochrana pred diskrim

Ochrana pred diskrimináciou
doc. JUDr. Ján Roháč, CSc.

 

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a aj v právach. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu  na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Európska únia je založená na hodnotách cti k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv  patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátomv spoločnosti, v ktorej sa pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivoať, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

Z Lisabonskej zmluvy 3.12.2007

 

… pokračovanie v knihe …

 

 

OBSAH KNIHY:

 • Slovo autora
 • Úvod
 • Antidiskriminačný zákon
 • Zákaz diskriminácie
 • Povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
 • Na koho sa antidiskriminačný zákon nevzťahuje
 • Zásada rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní
 • Zásada rovnakého zaobchádzania  v pravovnoprávnych vzťahoch
 • Antidiskriminačný zákon pripúšťa rozdielne zaobchádzanie
 • Práva ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
 • Zmeny a doplnenie niektorých zákonov súvisiacich a antidiskriminačným zákonom
 • Zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 • Zákon č. 311 – 2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 312 – 2001 Z.z. o štátnej službe
 • Zákon č. 552 – 2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme
 • Zákon č. 5 – 2004 Z.z. o službách zamestnanosti
 • Zákon č. 131 – 2001 Z.z. o vysokých školách
 • Zákon č. 195 – 1998 Z.z. o sociálnej pomoci
 • Uplatňovanie zákona o médiách
 • Čo je predmetom úpravy citovaného zákona
 • Základné pojmy
 • Kto môže byť mediátorom podľa zákona o mediácii
 • Aké sú povinnosti mediátora pri výkone svojej činnosti
 • Dohoda o riešení sporu mediáciou
 • Začiatok mediácie a koniec mediácie
 • Účinky dohody o mediácii
 • Úvahy o motíve neakceptovať antidiskriminačný zákon
 • Záver
 • Prílohy

 

Autor:
Doc. JUDr. Ján Roháč, CSc.
Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Technický redaktor:
Mgr. Vladimír Kocvár
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 114
ISBN 978-80-8068-856-1
EAN - 9788080688561

Dohodnutá predajná cena 8,58 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…