Patopsychológia

indexbooksBB12

PATOPSYCHOLÓGIA
Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.

 

Predhovor
V súčasnosti neustále narastá počet ľudí (hlavne detí a mládeže), ktorých vývin sa odlišuje od normy a ktorí majú rôzne problémy v oblasti emocionálneho prežívania, v oblasti osobnostného vývinu i v oblasti správania. Preto je dôležité, aby sa s touto problematikou oboznámili všetci tí, ktorých profesiou je práca s ľuďmi – učitelia, vychovávatelia, majstri odbornej prípravy, sociálni pracovníci, manažéri ai.

Mali by vedieť tieto odchýlky a poruchy u ľudí rozpoznať, aby im (resp. rodičom) vedeli poradiť, na ktorú inštitúciu s odborne pripravenými špecialistami sa majú obrátiť alebo aby vedeli pomôcť pri odstraňovaní týchto odchýlok a porúch.

Táto publikácia nadväzuje na učebné texty Poruchy psychického vývinu (1. vydanie – 1992). Obsahuje pôvodné problémové okruhy rozšírené o najnovšie poznatky a je doplnená o nové problémové okruhy. Kým v čase vzniku vyššie uvedených učebných textov platila 9. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb, tento text rešpektuje v súčasnosti platnú 10. revíziu MKCH (MKCH-10) z r. 1993 a Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (4. revidované vydanie) Americkej psychiatrickej asociácie DSM-IV. z r. 1994.

Publikácia má tri časti. 
V prvej, zameranej na všeobecné otázky, sa čitatelia oboznámia s problematikou normality a odchýlok od nej, so základnými pojmami patopsychológie a psychopatológie a s činiteľmi podieľajúcimi sa na patologickom vývine.

Druhá časť je zameraná na problematiku chorých a zdravotne postihnutých.

V tretej časti sú analyzované jednotlivé konkrétne poruchy a choroby. U každej je uvedená etiológia (príčiny), symptomatológia (príznaky, prejavy), prognóza, terapia, prípadne aj odporúčania pre pedagogických a sociálnych pracovníkov.

Dúfam, že táto publikácia sa nebude zdať študentom pripravujúcim sa na uvedené profesie príliš rozsiahla a príliš zložitá (hlavne pokiaľ ide o terminológiu). Mala by im totiž pomôcť nielen pri diagnostikovaní uvedených porúch a pri ich náprave, ale aj pri komunikácii s odborníkmi z iných oblastí (lekármi, psychológmi), ktorí sa podieľajú na ich terapii a reedukácii.

Text nadväzuje na znalosti zo všeobecnej a vývinovej psychológie a predpokladá preto orientovanosť v odborných termínoch a teóriách, ktoré tu nie sú znovu vysvetľované.

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 

Autor: Doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD.
Recenzenti:
Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
Doc. PhDr. Eva Schnitzerová, PhD.
ISBN 80 – 89235 – 00 – X 
EAN 9788055500843

Dohodnutá predajná cena 12,71 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…