Personalistika a ľudské zdroje

personalistika a ludske zdroje

PERSONALISTIKA  A ĽUDSKÉ ZDROJE
Emília Pribišová, Štefan Bugri

 

Ľudské zdroje predstavujú pre podnik ten najcennejší a spravidla i najdrahší zdroj, ktorý rozhoduje o prosperite a konkurencieschopnosti podniku. Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom každej organizácie. Úlohou personálnych manažérovje ovplyvňovať vzťahy medzi organizáciou a zemestnancami. Nové ekonomické podmienky vyžadujú potrebu nových prístupov a metód v manažmente ľudských zdrojov. Práve v ľudských zdrojoch, v ich formovaní, motivovaní a odmeňovaní, v racionálnom hospodárení s nimi a aj v starostlivosti o zamestnancov sa nachádza kľúč k prosperite akonkurenčnej schopnosti jednotlivých organizácii. Manažment ľudských zdrojov je nielen nový pojem, ale aj nový prístup personalistiky k celému systému manažmentu organizácie. Procesy personálnej činnosti sa analyzujú z hľadiska cieľov, aktivít, stratégie a postupov nevyhnutných pre uspokojenie potrieb organizácie a jednotlivcov.

Vo vývoji riadenia ľudských zdrojov možno vymedziť rôzne etapy, ktoré sú dôsledkom jednak dynamicky sa vyvíjajúcej podnikateľskej praxe a jednak skúmania a zdokonaľovania danej problematiky. Za efektívnym pôsobením podniku, vysokou konkurencieschopnosťou, prosperitou a kvalitou stoja ľudské zdroje, ktoré sú prvkom každej organizácie. Ľudské zdroje sú teda ľudia – zamestnanci firmy vyrábajú tovar, poskytujú služby, kontrolujú kvalitu produktov, služieb, starajú sa o uplatnenie na trhu, rozdeľujú financie, stanovujú stratégiu podniku a aj jeho ciele. Personálny manažment teda pôsobí na vzťahy medzi podnikom a jeho zamestnancami, snaží sa vytvárať podmienky, ktoré by zabezpečovali efektivitu práce. Podstatou vedeckého manažmentu je zvyšovať efektivitu na základe systematického vedeckého skúmania a podrobnej špecializácie. To znamená rozširovať aktivity súvisiace so zamestnancami, ich prácou a rozvojom odborných odborových organizácii, ktoré vyvolali potrebu vzniku jednoduchých personálnych útvarov.

 

…pokračovanie v knihe…

oddelovačik

 

OBSAH KNIHY:

 • Historia vývoja personalistiky a ľudských zdrojov
 • Postavenie a úloha manažmentu ľudských zdrojov v organizácii
 • Personalistika a manažment ľudských zdrojov
 • Strategický manažment ľudských zdrojov
 • Analýza a dizajn pracovného miesta
 • Plánovanie ľudských zdrojov
 • Nábor a získavanie zamestnancov
 • Výber zamestnancov
 • Manažment pracovných výkonov
 • Vzdelávanie
 • Rozvoj zamestnancov a kariéra
 • Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru
 • Tripartizmus a kolektívne vyjednávanie
 • Systém odmeňovania zamestnancov v zmysle pracovného práva
 • Pracovná motivácia
 • Medzinárodné pracovné právo a Európske právo
 • Záver

oddelovac

Autor:
Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD.
doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.
Recenzenti:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
doc. PeadDr. Marek Storoška, PhD.
Tlač: BERKI disign s.r.o.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 259
ISBN 978-80-8132-085-9
EAN 9788081320859

 

Dohodnutá predajná cena 15,92 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…