Evanjelium podľa Matúša

ev matusa

Evanjelium podľa Matúša
prot. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

Preklad kníh Nového Zákona nie je robený z takzvaného kritického vydania, ktorý považujeme za umelo vytvorený a s viacerými chybami, ale z oficiálneho textu gréckeho. Stalo sa tak na odporúčania popredných gréckych pravoslávnych teológov – biblistov. Týmto sa v súčasnej dobe zaoberá aj ruská biblistika (A. A. Alexejev).

Pre tento účel sú použité najlepšie vydania tohto textu Gréckou pravoslávnou cirkvou, preklady do novogréckeho jazyka a príslušné materiály, najmä však špeciálne slovníky, odborné komentáre a literatúra.  Čo sa týka metódy výkladu obsahu kníh Nového Zákona (komentára), postupujeme podľa zásady, ktorá je prijatá v celom pravoslávnom svete. Jej podstata spočíva v tom, že Tradícia Cirkvi vždy bola a aj teraz má byť základným hermeneutickým princípom a metódou. Dôvod toho tvrdenia je v tom, že Sväté Písmo má byť vysvetlované v súlade s jeho vlastným zmyslom, ktorý je daný v pravidle viery. Ono dovoľuje vystihnúť pravdivý vzor a intenciu zjavenia (G. Florovsky, Scripture and Tradition, v: Dialog 2, 1963, nr.4, s.288-293).

Plnosťou zjavenia je Christos.  Veľká skúsenosť z historického stretnutia s Ním je zapísaná v Evanjeliu, preto je aj historickou ikonou vteleného Pána. Apoštoli zapísali Christovo Evanjelium v čase existencie Cirkvi, ona ich prijala ako kánonické a preto sa stali spoľahlivým svedectvom Cirkvi (falošné evanjeliá boli zavrhnuté, najmä gnostické). Je to ekleziálne svedectvo viery. Z tohto dôvodu nemôžeme oddeľovať to, čo sa nazýva faktom, čo sa ozaj stalo v čase a priestore, od toho, čo sa nazýva významom, ktorý môže byť odhalený jedine cez vieru. Úlohou Cirkvi je byť prvým a hlavným komentátorom zjavenia, lebo ona je najvlastnejším miestom objasňovania zjavenia. Garantom jej objasňovania je Svätý Duch, ktorý je daný Cirkvi, aby v nej uvádzal každého človeka do plnosti pravdy, aby robil každého člena Cirkvi schopným zjavenú pravdu pochopiť, prijať a vo svojom živote uskutočniť.

 

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Historickokritický úvod
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Prvá kapitola
 • Druhá kapitola
 • Tretia kapitola
 • Štvrtá kapitola
 • Piata kapitola
 • Šiesta kapitola
 • Siedma kapitola
 • Osma kapitola
 • Deviata kapitola
 • Desiata kapitola
 • Jedenásta kapitola
 • Dvanásta kapitola
 • Trinásta kapitola
 • Štrnásta kapitola
 • Preštudovaná a použitá literatúra
 • Obsah

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
doc. ThDr.Peter Kormaník, PhD.
ThDr. Ján Jacoš, CSc.
Korektúra:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 414
ISBN 80-8068-007-8
EAN 9788080680077

 

Dohodnutá predajná cena 14,00 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…