Seniori v spektre súčasného sveta

indexbooksBB26

Seniori v spektre súčasného sveta
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

 

 

Monografia Vybrané sociálne problémy seniorov v kontexte sociálnej pedagogiky vznikla ako súbor čiastkovo publikovaných príspevkov a realizovaných empirických výskumov so zámerom komplexnej analýzyseniorskej problematiky v celospoločenskom kontexte. Práca tématicky nadväzuje na pôvodné dielo SENIORI a rozpracúva oblasti, ktoré neboli doteraz skúmané.

Zvlášť nás zaujímali sociálnopatologické javy, ich dôsledky nielen na seniorov samotných, ale aj v makrorovine. Vyústením je návrh možných opatrení a riešení. Skúmajúc sociálnopatologické javy sme našu pozornosť sústredili na aktuálnu problematiku ageizmu a násilia na senioroch, ktorá je predmetom riešenia Národného programu ochrany starších ľudí. Do tejto skupiny patrí aj bezdomovectvo seniorov, ako výsledok prudkých celospoločenských zmien v postkomunistických krajinách. Zamýšľajúc sa nad dôsledkami týchto rozšírených sociálnopatologických javov sme dospeli k skúmaniu problematiky osamelosti seniorov a suicidite, ako výsledku sociálnych a kultúrnych zmien v spoločnosti. Tieto javy sú častokrát vnímané ako fenomény súčasnej doby, dokonca niektorí filozofi hovoria o kríze existencionalizmu (respektíve o existencionálnej osamelosti). Možné riešenie týchto negatív vidíme v existencii kvalitných medzigeneračných vzťahov seniorov v širšej rodine. Domnievame sa, že najväčší priestor sa naskytá pre edukáciu seniorov v rámci celoživotného vzdelávania, kedy sa výchova a vzdelanie stáva určujúcim prvkom podieľajúcim sa na kvalite a zmysle života seniora…

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY: 

  • PREDHOVOR
  • ÚVOD
  • AGEIZMUS A NÁSILIE NA SENIOROCH A SENIORKÁCH
  • BEZDOMOVECTVO SENIOROV A SENIORIEK
  • OSAMELOSŤ ONKOLOGICKY CHORÝCH SENIOROV A SENIORIEK
  • SUICIDITA SENIOROV A SENIORIEK
  • SENIOR A SENIORKA AKO SOCIÁLNA OPORA VNÚČAŤA
  • EDUKÁCIA AKO VÝCHODISKO ZMYSLU ŽIVOTA SENIORA A SENIORKY
  • ZÁVERY A ODPORÚČANIA
  • MENNÝ REGISTER

 

Autor: 
doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Recenzenti:
doc. PaedDr. Jana Levická, PhD., mim. prof.
Dr. Beáta Bugajská
Výkonný redaktor: Mgr. Martin Béreš
Vydavateľ: Pavol Šidelský – Akcent print, Prešov
Počet strán 104
ISBN 978-80-89295 -19-7
EAN 9788089295197

 

 

Dohodnutá predajná cena 8,57 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…