Teórie pravdy

indexbooksBB53

Teórie pravdy
ThDr. Radovan Šoltés, PhD.

 

 

Predslov

Keith Lehrer v úvodnej kapitole svojej knihy píše: „Všetci súhlasia, že poznanie je hodnotné, ale tým sa zhoda končí. Filozofi sa rozchádzajú v tom, čo je poznanie, ako k nemu dospievame, a dokonca aj v tom, či možno nejaké poznanie dosiahnuť.“ Na problém poznania pravdy môžeme teda nazerať z rôznych hľadísk.

V predloženej publikácii, zameranej na odvekú filozofickú problematiku, sa pokúsime predovšetkým načrtnúť posun od moderného chápania pravdy k dnešnej, postmodernej filozofii a zároveň poukázať na možnosti a podmienky, prostredníctvom ktorých môžeme o poznaní pravdy hovoriť. Stručný úvod do problematiky teórií pravdy je určený najmä pre študentov teologickej fakulty, ale môže poslúžiť aj pre ostatných záujemcov o filozofickú problematiku.

Základná noetická otázka „Čo je pravda?“ viedla v dejinách filozofie k vytváraniu rôznych teórií o pravde a o podmienkach, možnostiach a spôsoboch poznania pravdy. K základným a najbež-nejšie používaným teóriám patrí korešpondenčná teória, ktorú nachádzame už v Aristotelových vyjadreniach. Podľa neho je pravda vyjadrená zhodou medzi výrokom a objektom myslenia.

Postupne sa však v epistemologickej problematike začali vynárať kritické otázky prehodnocujúce neproblematický prístup k objektu myslenia a začal sa zohľadňovať nielen spôsob vyjadrenia zhody, ale aj okolnosti a podmienky, v ktorých ku tejto zhode môže dôjsť. To posunulo úvahy o poznaní novým smerom, čo prinieslo odlišné teórie poznania pravdy.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • PREDHOVOR
 • 1. OD MODERNY K POSTMODERNE
 • 1.1. Osvietenský projekt
 • 1.2. Postmoderna a poznanie
 • 1.3. Výzvy a hranice postmoderny
 • 2. PROBLÉM PRAVDY
 • 3. ZÁKLADNÉ TEÓRIE PRAVDY
 • 3.1. Korešpondenčná teória pravdy
 • 3.2. Koherenčná teória pravdy
 • 3.3. Pragmatická teória pravdy
 • 3.4. Konsenzuálna teória pravdy
 • 4. INÉ TEÓRIE PRAVDY
 • 4.1. Minimalistické teórie pravdy
 • 4.2. Fenomenologický prístup k pravde
 • 4.3. Hartmannova teória pravdy
 • 4.4. Pravda v skúsenosti – filozofia vedy a externý realizmus
 • 4.4.1. Sématicky realizmus
 • 4.4.2. Teória vedy Thomasa Samuela Kuhna a Paula Feyerabenda
 • 4.4.3. Externý realizmus
 • 4.5. Evolučná epistemológia
 • 4.6. Autoritatívna teória pravdy
 • ZÁVER
 • POUŽITÁ LITERATÚRA

 

Autor:
ThDr. Radovan Šoltés, PhD.
Recenzenti:
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
PhDr. Dušan Hruška, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač:
Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Grafická úprava a sadzba:
ThDr. Radovan Šoltés, PhD.
Vydavateľ: 
Prešovská univerzita v Prešove,
Gréckokatolícka teologická fakulta,
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
Počet strán 116
ISBN 978-80-555-0524-4
EAN 9788055505244

Dohodnutá predajná cena 5,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…